Przejdź do treści

Programy dla rodzin

Programy Pomocy Dziecku i Rodzinie

W ramach Programu Pomocy dziecku i Rodzinie realizowane jest poradnictwo psychologiczne i rodzinne na rzecz osób i rodzin, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Poradnictwo specjalistyczne udzielane jest bezpłatnie, bez względu na posiadany dochód. Na program składają się następujące działania:

 1. Konsultacje psychologiczne dla dzieci

  Ukierunkowane na pracę z dziećmi przy współpracy z ich rodzicami/opiekunami. Pierwsze spotkanie z rodzicem (opiekunem prawnym) ma na celu przeprowadzenie wywiadu dotyczącego sytuacji dziecka, tj. przebiegu jego rozwoju, sytuacji rodzinnej, szkolnej, rówieśniczej, zasobów oraz trudności. Konsultacja z rodzicem obejmuje również obszar psychoedukacji i poradnictwa w zakresie kwestii opiekuńczo – wychowawczych (omówienie podłoża określonych zachowań oraz ich funkcji). W czasie pierwszych spotkań z dzieckiem psycholog koncentruje się na zbudowaniu relacji opartej na akceptacji i zaufaniu, prowadzi obserwację. Poznanie funkcjonowania dziecka w wymiarze biologicznym, poznawczym, emocjonalnym i społecznym odbywa się zarówno w trakcie rozmowy, jak też zabawy i pracy. Zdarza się, że za zgodą dziecka na zakończenie spotkania zapraszany jest rodzic, co daje możliwość obserwowania wzajemnych relacji, ale również modelowania zachowań. Po kilku spotkaniach z dzieckiem odbywa się kolejna konsultacja z rodzicem/opiekunem mająca na celu podsumowanie spotkań, omówienie obserwacji i ewentualnych zaleceń do dalszej pracy.
  Psycholog – Eliza Ponikowska, tel: 506 864 751

 2. Pomoc psychologiczna dla osób dorosłych

  Adresowana jest do klientów będących rodzicami, doświadczających trudności opiekuńczo-wychowawczych oraz tych, którzy chcą pracować nad pogłębieniem swoich kompetencji rodzicielskich. W ramach oferty proponowane są konsultacje indywidualne, czasem wspólne dla obydwojga rodziców. Konsultacje realizowane są zwykle w siedzibie działu, czasami występuje konieczność spotkania z klientami w ich mieszkaniu.
  Psycholog – Lidia Krajczewska, tel: 723 247 794

 3. Działania diagnostyczno-monitorujące

  Usystematyzowane działania diagnostyczne i interwencyjne w środowiskach rodzinnych, w których zagrożone jest dobro dziecka, występują problemy opiekuńczo-wychowawcze i zjawisko przemocy, udzielanie poradnictwa i konsultacji, monitorowanie środowisk, w których występowało ryzyko zagrożenia dobra dziecka, współpraca z kuratorami sądowymi, Wydziałem Profilaktyki, Nieletnich i Patologii Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV w zakresie działań interwencyjnych i monitorujących na rzecz rodzin z dziećmi oraz Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowym Zespołem Wola, współpraca z pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny i innymi specjalistami z DWPR w zakresie interwencji, monitorowania, redagowania pism, ustalania planu pomocy rodzinom, z placówkami oświatowymi, Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, organizacjami pozarządowymi i placówkami wsparcia dziennego działającymi na terenie Dzielnicy Wola.

 4. Praca socjalna z rodzicami biologicznymi, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej

  Wspieranie rodziców biologicznych w stworzeniu warunków umożliwiających powrót dzieci przebywających w instytucjonalnych i rodzinnych formach pieczy zastępczej do domu rodzinnego, w budowaniu i pogłębieniu więzi z dzieckiem, także w sytuacji, gdy nie jest możliwe przejęcie nad nim opieki (utrzymanie kontaktów z dzieckiem, np. w formie spotkań w placówce, urlopowań, towarzyszeniu dziecku w procesie usamodzielniania), działania na rzecz uregulowania sytuacji prawnej dziecka we współpracy z Sądami, Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie na terenie całego kraju i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.

 5. Warsztaty umiejętności wychowawczych

  To psychoedukacyjne zajęcia grupowe dla rodziców lub opiekunów, wykorzystujące elementy programu “Szkoła dla Rodziców”, rozwijające umiejętności budowania prawidłowych relacji interpersonalnych oraz będące formą wsparcia grupowego. Uczestnicy zajęć uczą się jak dotrzeć do dziecka, radzić sobie z jego trudnym zachowaniem, poznają bogaty świat uczuć zarówno dziecka, jak i własny. Zajęcia te umożliwiają wypracowanie nowych sposobów postępowania z dzieckiem, także w oparciu o doświadczenia innych rodziców, pozwalają uczestnikom bliżej się poznać, co ułatwia kontakty, rozmowy o problemach i sukcesach dotyczących dzieci, wzajemne wspieranie się w pokonywaniu trudności. Warsztaty składają się z 10-ciu 2-godzinnych spotkań, w których biorą udział sami rodzice. W ciągu roku odbywają się 2 edycje warsztatów – na wiosnę i na jesieni. By umożliwić uczestnictwo w zajęciach rodzicom, którzy na zajęcia muszą przyjść z dziećmi, zapewniona jest w podczas trwania warsztatów opieka. Do udziału w warsztatach kwalifikuje psycholog Lidia Krajczewska, tel: 723 247 794

 6. Program “Odpowiedzialna mama”

  Kierowany do kobiet w ciąży i po porodzie, wychowujących dziecko do ukończenia 1 roku życia. Działania podejmowane w ramach programu mają na celu przygotowanie kobiety i członków całej rodziny do nadchodzącej zmiany, a także edukację zdrowotną, pielęgnacyjną, opiekuńczą, wychowawczą, uwrażliwienie na potrzeby niemowlęcia i ich rozumienie oraz profilaktykę krzywdzenia małego dziecka. Program jest stałą ofertą. Zgłoszenia do udziału w programie przyjmuje realizator Dorota Maraszek – starszy specjalista pracy socjalnej, tel: 782 100 232 

  Podstawa prawna:
  ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2023.poz.1426),
  ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U.2023.poz.901),
  ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2023.poz.2809)

Koordynator Zespołu: Emilia Frąckiewicz, tel: 506 864 699