Przejdź do treści

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Wola, to grupa specjalistów reprezentujących rożne służby i instytucje, powołana do realizacji zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2021-2025, opracowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej, z póź. zm. (Dz.U. z 2021 poz 1249)

Głównym zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest zapewnienie efektywnej współpracy kręgu instytucji i organizacji działający na rzecz zapobiegania i zwalczania zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Dzielnicy Wola.

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Wola mieści się w Warszawie, przy al. “Solidarności” 102. W tym samym budynku znajduje się również siedziba Działu Wsparcia i Pomocy Rodzinie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Zespół Interdyscyplinarny nie jest komórką organizacyjną Ośrodka. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Wola.

Przewodniczącą Zespołu jest Pani Katarzyna Chilimończyk tel: 511-853-247

Prace Zespołu Interdyscyplinarnego mają na celu:

  • zatrzymanie i niwelowanie skutków przemocy w rodzinie,
  • zapewnienie bezpieczeństwa poszczególnym członkom rodziny,
  • przywrócenie godności osobom słabszym, narażonym na skrzywdzenie,
  • inicjowanie interwencji wobec sprawcy przemocy – rozmowy które pokazują skutki i konsekwencje stosowania przemocy,
  • inicjowanie interwencji kryzysowej – pomoc w odzyskaniu mocy i kontroli,
  • zaplanowanie działań w dalszej perspektywie, aby zmniejszyć szkody wynikających z doświadczania przemocy,
  • zmianę sytuacji prawnej – działania prawne podejmowane są przez klienta i instytucje.

Wymienione działania prowadzone są w oparciu o procedurę „Niebieskich Kart”, o czym szerzej w zakładce Procedura Niebieskie Karty”.

W indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie Zespół może powołać grupę roboczą – zespół specjalistów, którzy bezpośrednio współpracują z rodziną. W skład grupy roboczej mogą wchodzić kuratorzy sądowi oraz inne podmioty i specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadaniem grup roboczych jest:

  • opracowanie i realizacja planu pomocy rodzinie dotkniętej problemem przemocy,
  • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
  • dokumentowanie podejmowanych działań oraz ich efektów.

Dokumentacja pracy zespołu i grup roboczych nie jest jawna i nie podlega udostępnieniu osobom trzecim.

Podstawy prawne: