Przejdź do treści

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej dla Dzielnicy Wola, to grupa specjalistów reprezentujących rożne służby i instytucje, powołana do realizacji zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2021-2025, opracowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej, z póź. zm. (Dz.U. z 2021 poz 1249)

Głównym zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest zapewnienie efektywnej współpracy kręgu instytucji i organizacji działający na rzecz zapobiegania i zwalczania zjawiska przemocy domowej na terenie Dzielnicy Wola.

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Wola mieści się w Warszawie, przy al. “Solidarności” 102. W tym samym budynku znajduje się również siedziba Działu Wsparcia i Pomocy Rodzinie oraz Działu Przeciwdziałania Przemocy Domowej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Zespół Interdyscyplinarny nie jest komórką organizacyjną Ośrodka. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej dla Dzielnicy Wola.

Przewodniczącą Zespołu jest Pani Katarzyna Chilimończyk tel: 511-853-247

Prace Zespołu Interdyscyplinarnego mają na celu:

  • zatrzymanie i niwelowanie skutków przemocy domowej,
  • zapewnienie bezpieczeństwa poszczególnym członkom rodziny,
  • przywrócenie godności osobom słabszym, narażonym na skrzywdzenie,
  • inicjowanie interwencji wobec sprawcy przemocy – rozmowy które pokazują skutki i konsekwencje stosowania przemocy,
  • inicjowanie interwencji kryzysowej – pomoc w odzyskaniu mocy i kontroli,
  • zaplanowanie działań w dalszej perspektywie, aby zmniejszyć szkody wynikających z doświadczania przemocy,
  • zmianę sytuacji prawnej – działania prawne podejmowane są przez klienta i instytucje.

Wymienione działania prowadzone są w oparciu o procedurę „Niebieskich Kart”, o czym szerzej w zakładce Procedura Niebieskie Karty”.

W indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie Zespół może powołać grupę roboczą – zespół specjalistów, którzy bezpośrednio współpracują z rodziną. W skład grupy roboczej mogą wchodzić kuratorzy sądowi oraz inne podmioty i specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy domowej.

Zadaniem grup roboczych jest:

  • opracowanie i realizacja planu pomocy rodzinie dotkniętej problemem przemocy,
  • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
  • dokumentowanie podejmowanych działań oraz ich efektów.

Dokumentacja pracy zespołu i grup roboczych nie jest jawna i nie podlega udostępnieniu osobom trzecim.

Podstawy prawne: