Przejdź do treści

Świadczenia

Świadczenia realizowane w systemie pomocy społecznej są zróżnicowane i w pełni finansowane ze środków publicznych.

Ustawa o pomocy społecznej dzieli świadczenia na dwie podstawowe grupy: świadczenia pieniężne i świadczenia niepieniężne. Ze względu na ich charakter dokonuje się również podziału na świadczenia obligatoryjne (obowiązkowe) i fakultatywne (uznaniowe). Każde z nich ma ustawowo określone przesłanki przyznawania i może być udzielone bezpłatnie, odpłatnie lub częściowo odpłatnie.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy stale dostosowuje swoją ofertę do diagnozowanych potrzeb mieszkańców Dzielnicy Wola.