Przejdź do treści

Cennik usług OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy informuje, że 27 września 2018 r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy podjęła Uchwałę nr LXXIV/2080/2018 zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez m.st. Warszawę w zakresie zadań własnych gminy.

Działając na podstawie § 4 ust. 2 Uchwały XXXVII/843/2004 Rady m. st. Warszawy  z dnia 16 września 2004 r. zmienionej Uchwałą Nr XLVII/1198/2005 z dn. 11.04.2015 r., Uchwałą Nr LXI/1726/2005 z dn. 28.10.2005 r., Uchwałą Nr LIX/1566/2017 z dn. 15.12.2017 r., oraz wskazaną wyżej Uchwałą Nr LXXIV/2080/2018 z dn. 27.09.2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy informuje o obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. stawkach za 1 godzinę usług opiekuńczych i 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych gminy (tj. z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

Rodzaje usług
opiekuńczych,
w tym specjalistycznych
stawka za 1h
 Wykonawca                                                
usługi opiekuńcze 19,40 zł “GWARANT”- Tomczyk
spółka jawna
ul. Rynek 3A
67-200 Głogów
specjalistyczne usługi
opiekuńcze
27,16 zł “GWARANT”- Tomczyk
spółka jawna
ul. Rynek 3A
67-200 Głogów
specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z
zaburzeniami psychicznymi
60 zł “Vital Plus” Ewa
Lachowska
ul. Borowskiego 2
03-475 Warszawa

Według wskaźnika:

Stawka za 1 godz. usług opiekuńczych wynosi 2,5% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty 776 zł, czyli 19,40 zł (2,5% x 776 zł = 19,40 zł)
Stawka za 1 godz. specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 3,5% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty 776 zł, czyli 27,16 zł (3,5% x 776 zł = 27,16 zł)
UWAGA: Stawka jest niezależna od cenyza jaką Centrum Usług Społecznych m.st. Warszawy wykupuje realizację usług przez ich Wykonawcę.
 Usługi w ośrodkach wsparcia dziennego
 Koszt dzienny  Adres placówki
pobyt dzienny w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów
(ustalony na poziomie kosztów wyżywienia)
23,25 zł ul. Zawiszy 5,
01-167 Warszawa

 

 Obiady dla podopiecznych  Cena za 1 obiad (brutto)  Wykonawca
Obiady dowożone
do miejsca zamieszkania
31,00 zł Spółdzielnia Socjalna
“Kto rano wstaje”
ul. Żytnia 1a,
01-104 Warszawa
Obiady dowożone
do miejsca zamieszkania
22,90 zł

Centrum Usług Społecznych “Społeczna Warszawa” – “Szwajcarka”
Marcin Sikorski
ul. Felińskiego 15
01-513 Warszawa

Obiady dla uczestników
Środowiskowego Domu
Samopomocy typ AC
23,25 zł Spółdzielnia Socjalna
“Kto rano wstaje”
ul. Żytnia 1a,
01-104 Warszawa

Wskazani w tabeli Wykonawcy zostali wyłonieni w drodze postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn.zm.)

Pobieranie odpłatności za usługi świadczone w OPS odbywa się na zasadach i warunkach określonych w: