Przejdź do treści

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy.

Matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Do tych domów mogą być również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi.

Skierowanie do domu dla matek z dzieckiem i kobiet w ciąży wydaje Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie dokumentacji (w tym opinii) zgromadzonej i przesłanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej m.st. Warszawy. Udziela wsparcia osobom w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysu, w tym osobom, których dotyczy problem przemocy domowej.

Więcej informacji o Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej na stronie: woik-link do strony