Przejdź do treści

Pomoc rzeczowa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy może udzielić osobie potrzebującej pomocy w formie rzeczowej. Jest to pomoc doraźna i okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić.

Pomoc w formie posiłku realizowana jest poprzez zakup przez OPS, na rzecz podopiecznych, gorącego, dwudaniowego obiadu dla:

  • dzieci i młodzieży – posiłki opłacane przez OPS i wydawane w przedszkolach i szkolnych stołówkach,
  • dorosłych – obiady dowożone do miejsca zamieszkania dla osób niesamodzielnych i osób, które nie mają warunków i możliwości przygotowania sobie obiadu.

Pomoc w formie jednego gorącego posiłku dziennie może być przyznana bezpłatnie osobie, której dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. dla osoby samotnie gospodarującej – 1552,00 zł, a w przypadku osoby w rodzinie, kwoty – 1200,00 zł.

Koszty świadczenia finansowane są w 60% z środków budżetu państwa w ramach Programu “Posiłek w szkole i w domu”, pozostałe koszty pokrywa m.st. Warszawa.

Przyznanie pomocy w formie jednego posiłku dziennie następuje w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie. Więcej informacji o procedurze w zakładce zasady przyznawania świadczeń w OPS.

Pomoc rzeczowa na zasadach zwrotu

Pomoc rzeczowa może być przyznana w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości wydatków na tę pomoc.

Zasady zwrotu wydatków poniesionych na pomoc rzeczową reguluje uchwała nr XXXVII/843/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16.09.2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez m.st. Warszawę w zakresie zadań własnych gminy, z późniejszymi zmianami (tekst ujednolicony) (pdf, 431 KB).