Przejdź do treści

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Usługi opiekuńcze należą do pozamaterialnych form pomocy społecznej. Realizowane są przez Ośrodek w ramach zadań obligatoryjnych gminy lub w ramach zadań zleconych przez administrację rządową. Przyznawane są na podstawie art. 50 ustawy o pomocy społecznej.

Pomoc usługowa skierowana jest do osób samotnych, które ze względu na wiek, chorobę lub z innych przyczyn wymagają pomocy innych osób w codziennym funkcjonowaniu. Świadczenie to przysługuje również osobom, którym członkowie rodziny nie są w stanie zapewnić odpowiedniej opieki. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola świadczy usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców dzielnicy Wola, w miejscu ich zamieszkania.

Obecnie w Ośrodku realizowane są 3 rodzaje usług:

 1.  usługi opiekuńcze
  Opiekunka wykonuje czynności w miejscu zamieszkania osoby wymagającej pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego i w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych (tj. sprzątanie, pranie, zakupy, przygotowanie posiłku, pomoc w spożywaniu posiłku, pomoc w umyciu się, zmiana pampersa, załatwianie spraw urzędowych, itp.) Zakres usług gospodarczych nie obejmuje mycia okien, pastowania podłóg, generalnych porządków.

2. specjalistyczne usługi opiekuńcze:

 • w zakresie pielęgnacji – osoba ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym (pielęgniarka, opiekun medyczny, ratownik medyczny, opiekun w domu pomocy społecznej) wykonuje czynności w miejscu zamieszkania osoby wymagającej pomocy (najczęściej leżącej) w czynnościach pielęgnacyjnych (tj czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej osoby chorej, zmiana pampersa, zapobieganie powstawania odleżyn, rozkładanie leków, podanie posiłku, zmiana bielizny pościelowej i osobistej, aktywizacja ruchowa, zmiana opatrunków, itp). Zakres usług pielęgnacyjnych nie obejmuje wykonywania zastrzyków.
 • w zakresie uczenia się i rozwijania umiejętności do samodzielnego życia – przeznaczone są dla osób po 60 roku życia, które na skutek zaburzeń psychicznych wieku podeszłego (depresji, otępienia, psychozy starczej, defektu psychicznego, Choroby Alzheimera) wymagają pomocy i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

3. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Polegają na systematycznych wizytach domowych mających na celu uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia (wspieranie w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, dotarcia do świadczeń zdrowotnych, pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi).

Usługi przyznawane są przez Ośrodek na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej, która określa:

 • imię i nazwisko osoby zakwalifikowanej do świadczenia usług,
 • rodzaj usługi,
 • jej zakres,
 • wymiar dzienny świadczonych usług,
 • okres przez który usługi mają być świadczone,
 • miejsce realizacji,
 • procentową odpłatność ponoszoną przez świadczeniobiorcę usług,
 • firma wykonująca usługi

Przy ubieganiu się o pomoc usługową wymagane jest zaświadczenie lekarskie, uzasadniające korzystanie z tej formy pomocy.

Usługi są świadczeniem za które Ośrodek może pobierać opłaty w zależności od sytuacji materialnej świadczeniobiorcy. Wysokość odpłatności ustala się na podstawie ustawowego kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej (776 zł netto) i osoby w rodzinie (600 zł netto). Odpłatność ustalana jest w sytuacji przekroczenia 150 % kryterium dochodowego i jest ona wyrażona w procentach od ceny za 1 godzinę usługi.

Zobacz aktualny cennik usług i zapoznaj się z zasadami ponoszenia odpłatności za usługi określonymi w :

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy realizuje pomoc usługową poprzez firmy wyłonione w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach określonych w ustawie z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 tekst jednolity ze zmianami). Firmy te zatrudniają opiekunki, które wykonują usługi u osób wskazanych przez Ośrodek. Opiekunki zobowiązane są do przestrzegania podstawowych zasad, takich jak:

 1. zachowanie tajemnicy służbowej w zakresie uzyskanych informacji podczas wykonywania czynności służbowych, zwłaszcza nie mogą one ujawniać danych osób u których realizowane są usługi, informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej, zdrowotnej czy osobistej podopiecznego,
 2. każda opiekunka realizująca usług musi legitymować się dokumentem ze zdjęciem oraz nazwą i telefonem do Firmy, która na rzecz Ośrodka realizuje to zadanie,
 3. opiekunki mają zakaz wprowadzania do mieszkania świadczeniobiorcy osób nieupoważnionych,
 4. opiekunki zobowiązane są do szanowania godności i uczuć osoby u której realizowane są usługi. Opiekunki mają stały kontakt z pracownikami Ośrodka pracującymi w Dziale Usług Opiekuńczych. Ze strony firmy zewnętrznej i Ośrodka na bieżąco monitorowana jest realizacja usług przez tzw. koordynatorów usług. Koordynatorzy Ośrodka kwalifikują Klienta do usług, określają wymiar i zakres, wprowadzają opiekunkę w środowisko oraz koordynują ich realizację. Koordynatorzy usług u Wykonawcy kontrolują pracę opiekunek, prowadzą niezbędną dokumentację na potrzeby Ośrodka i współpracują z pracownikami Działu Usług Opiekuńczych.