Przejdź do treści

Zasiłek stały

Zasiłek stały jest świadczeniem o charakterze obligatoryjnym, przyznawanym w oparciu o art. 37 ustawy o pomocy społecznej. Przeznaczony jest dla osób niezdolnych do pracy z tytułu wieku lub inwalidztwa, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego 776 zł dla osoby samotnej i 600 zł dla osoby w rodzinie.

Od 01.01.2024 r. maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 1000 zł (wcześniej 719 zł), minimalna – 100 zł. Wysokość zasiłku stałego ustala się jako różnicę pomiędzy kryterium dochodowym (osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie) a dochodem (osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie).

Zasiłek stały nie przysługuje w przypadku zbiegu uprawnień z prawem do:

  • renty socjalnej
  • świadczenia pielęgnacyjnego
  • specjalistycznego zasiłku opiekuńczego
  • dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka
  • zasiłku dla opiekuna

a także w przypadku utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

Zapoznaj się z zasadami przyznawania świadczeń.