Przejdź do treści

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216) w w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy dostępna jest elektroniczna skrzynka podawcza na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej e-PUAP, umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.
Pisma poprzez platformę e-Puap proszę kierować na nasz adres opswola (identyfikator ośrodka w systemie e-PUAP).Informujemy, że przyjmowane będą wyłącznie dokumenty elektroniczne spełniające następujące wymagania:

 • maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikiem wynosi 5 megabajtów (5 MB), w tym załącznik maksymalnie 3,5 megabajta (3,5 MB),
 • dokumenty elektroniczne można dostarczyć na niżej wymienionych nośnikach informatycznych:
 • płyta CD-RW lub DVD-RW,
 • pamięć masowa USB 1.0 lub 2.0,
 • dyskietka 1,44 MB, (wymienione nośniki danych muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru).

Podpisane profilem zaufanym e-PUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne), opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument.

Akceptowane formaty załaczników to:

 • DOC, RTF (dokumenty z możliwością formatowania tekstu)
 • XLS (arkusze kalkulacyjne)
 • CSV (wartości rozdzielone przecinkiem)
 • TXT (pliki tekstowe)
 • GIF, TIF, BMP, JPG (pliki obrazów)
 • PDF (format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych, stworzony i promowany przez firmę Adobe)
 • ZIP (pliki skompresowane/spakowane)

W przypadku doręczenia dokumentów elektronicznych niespełniających wszystkich wymogów sprawa nie będzie rozpatrywana.

Sposób korzystania z platformy jest prosty i przejrzysty. Jeśli klient nie dysponuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, może złożyć podpis za pomocą profilu zaufanego. Aby go zdobyć należy złożyć wniosek elektroniczny na stronie www.epuap.gov.pl a następnie w ciągu 14 dni potwierdzić dane osobowe z profilu w jednym z siedmiu punktów urzędu wojewódzkiego lub w jednostce ZUS, urzędzie skarbowym czy konsulacie. Wystarczy mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport. Uzyskanie profilu jest bezpłatne, ważny jest 3 lata. Po zweryfikowaniu danych, m.in. imienia i nazwiska, numeru PESEL, urzędnik potwierdzi profil zaufany. Od tego momentu klient może składać podpis na dokumentach elektronicznych na platformie ePUAP.

Rejestr punktów potwierdzających profil zaufany na terenie całego kraju

Powrót do góry strony