Przejdź do treści

Informacja publiczna

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i prawo do jej uzyskania oraz ponownego wykorzystania przysługuje każdemu, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego do jej uzyskania.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, jako podmiot realizujący zadania publiczne obowiązany jest do udostępniania informacji publicznej w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U.2022, poz. 902 z późn.zm.).

Informacje o Ośrodku, stanowiące informację publiczną udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

Informacje nieudostępnione w serwisie internetowym OPS oraz na stronie BIP, a także w drodze wyłożenia lub wywieszenia udostępniane są wszystkim osobom zainteresowanym na wniosek. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy kierować:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej powinien zawierać dane niezbędne do udzielenia w sprawie odpowiedzi i przede wszystkim określać:

  1. adresata wniosku
  2. treść żądania
  3. sposób i formę udzielenia odpowiedzi
  4. dane kontaktowe wnioskodawcy, na które zostanie przesłana odpowiedź
  5. dane osobowe wnioskodawcy (dane niezbędne w przypadku wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub o umorzeniu postępowania w sprawie, zgodnie z wymogami art. 107 KPA)

W celu spełnienia  obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO uprzejmie prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania przez Ośrodek danych osobowych osób wnioskujących o udostępnienie informacji publicznej.

Więcej informacji: O nasOchrona danych osobowych.