Przejdź do treści

Projekt “Aktywna Wola” (2018-2020)

Głównym celem projektu „Aktywna Wola” jest aktywizacja społeczno-zawodowa 112 osób (w tym min. 12 osób z niepełnosprawnościami) zamieszkałych na terenie Dzielnicy Wola i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt jest realizowany w okresie od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem OD-DO.

Uczestnicy projektu mogą skorzystać ze wsparcia pracowników socjalnych, psychologa, doradcy zawodowego, a także wziąć udział w warsztatach aktywizacji zawodowej. Ponadto dla części uczestników przewidziane są kursy zawodowe oraz 3-miesięczne płatne staże. Efektem realizacji projektu ma być znalezienie i utrzymanie pracy przez min. 20 uczestników/czek, aktywne poszukiwanie pracy przez min. kolejnych 20 uczestników/czek oraz poprawa sytuacji społeczno-zawodowej u min. 40 uczestników/czek.

Wartość projektu „Aktywna Wola” wynosi 1 565 310,00 zł, w tym wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego to 1 252 248,00 zł, a wkład własny Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy to 313 062,00 zł.

Projekt „Aktywna Wola” został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-041/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Kontakt:

Maciej Czarkowski
Koordynator projektu “Aktywna Wola”
Dział ds. Projektów i Programów Społecznych
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
ul. J. Bema 91, 01-233 Warszawa
tel. 22 571-50-33, kom. 519-833-051
e-mail: mczarkowski@ops-wola.waw.pl