Przejdź do treści

Dział Finansowo-Księgowy

Główna Księgowa: Anna Trojnar
adres: ul. J. Bema 91, 01-233 Warszawa
tel.: 22 571 50 39

Dział księgowości nie udziela informacji świadczeniobiorcom OPS

Godziny pracy kasy OPS:

poniedziałki, środy, czwartki: 10:00-14:00
wtorki, piątki: 9:00-11:00

Do zadań Działu Finansowo – Księgowego należy w szczególności:

  1. obsługa finansowo-księgowa Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami określonymi w przepisach wewnętrznych,
  2. prowadzenie obsługi kasowej Ośrodka,
  3. opracowywanie planu finansowego w zakresie wydatków i dochodów budżetowych,
  4. monitorowanie realizacji budżetu Ośrodka,
  5. sporządzanie sprawozdań z wykonania wydatków i dochodów oraz sprawozdań finansowych,
  6. opracowywanie wniosków do zmian w planie finansowym Ośrodka,
  7. wystawianie świadczeniobiorcom korzystającym z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych comiesięcznych faktur określających wysokość należnej odpłatności za usługi,
  8. prowadzenie windykacji należności Ośrodka, w tym przygotowywanie dokumentacji do egzekucji,
  9. prowadzenie ewidencji analitycznej składników majątkowych i rozliczanie inwentaryzacji,
  10. opracowywanie i aktualizacji przepisów wewnętrznych regulujących zasady rachunkowości przyjęte i stosowane w Ośrodku.