Przejdź do treści

Dział Realizacji Świadczeń i Analiz

Kierownik: Jarosław Sienkiewicz
adres: ul. J. Bema 91, 01-233 Warszawa
tel.: 22 571 50 46

Do zadań Działu Realizacji Świadczeń i Analiz należy w szczególności:

 1. obsługa systemu informatycznego POMOST –  bazy danych osobowych klientów Ośrodka korzystających z różnych form pomocy,
 2. prowadzenie niezbędnej dokumentacji finansowej związanej z zadaniami działu, w tym przygotowywanie list wypłat przyznanych świadczeń pieniężnych,
 3. prowadzenie ewidencji przyznawanych i realizowanych świadczeń,
 4. prowadzenie bieżącej analizy wydatków środków finansowych i przedstawianie wniosków,
 5. dokonywanie rozliczeń z ZUS-em w sprawach klientów Ośrodka,
 6. przygotowywanie projektów planów finansowo-rzeczowych dotyczących świadczeń pomocy społecznej,
 7. przygotowywanie wzorów projektów decyzji administracyjnych oraz innych pism i dokumentów niezbędnych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego,
 8. wydawanie pomocy przyznanej w formie rzeczowej,
 9. rozliczanie z kontrahentami realizującymi decyzje Ośrodka wykorzystania przyznanych świadczeń niepieniężnych,
 10. prowadzenie postępowań w sprawie refundacji świadczeń pomiędzy jednostkami pomocy społecznej,
 11. sporządzanie sprawozdań i analiz z zakresu zrealizowanych świadczeń,
 12. prowadzenie, dla celów planowania i usprawnienia pracy Ośrodka, analiz posiadanych danych dotyczących klientów pomocy społecznej,
 13. sprawianie pogrzebów,
 14. prowadzenie we współpracy z Działami Pomocy Środowiskowej i Działem Usług Opiekuńczych, postępowań w sprawie uprawnień do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,
 15. wydawanie zaświadczeń osobom zainteresowanym, w oparciu o dokumenty będące w posiadaniu Ośrodka.

Do zadań Zespołu ds. Realizacji Świadczeń dla osób bezdomnych należy realizacja zadań w stosunku do osób bezdomnych i cudzoziemców.