Przejdź do treści

Podinspektor ds. administracyjnych w Dziale Kadr i Administracji (Kancelaria) – 41/2023

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektor ds. administracyjnych w Dziale Kadr i Administracji (Kancelaria)

w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy ul. J. Bema 91, 01-233 Warszawa

Termin składania dokumentacji do dnia 30.12.2023 r. do godz. 16.00

nr ref: 41/2023

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

• obsługa Kancelarii Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola,
• prowadzenie i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Kancelarii Ogólnej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w oparciu o wewnętrzne instrukcje i procedury,
• przyjmowanie korespondencji wpływającej do Ośrodka, rejestrowanie jej oraz rozdział na poszczególne komórki organizacyjne Ośrodka,
• przygotowywanie korespondencji wychodzącej z Ośrodka do ekspedycji na zewnątrz, w tym rejestracja korespondencji wychodzącej w elektronicznym dzienniku pism wychodzących i elektronicznych książkach podawczych (pocztowych),
• dostarczanie korespondencji do urzędu pocztowego,
• obsługa korespondencji i pism w formie elektronicznej (e-PUAP, Empatia, platformy komunikacyjne),
• rejestracja zaświadczeń wydawanych klientom Ośrodka,
• sporządzanie pism przewodnich do pism mylnie skierowanych do Ośrodka oraz rejestrowanie zwrotów w przeznaczonym do tego rejestrze,
• prowadzenie statystyk wysyłanej korespondencji w celu rozliczenia kosztów wysyłek i przygotowywanie raportów,
• archiwizowanie dokumentacji kancelaryjnej,
• współpraca w pracownikami części administracyjnej w zakresie zapewnienia prawidłowej obsługi administracyjnej Działu Pomocy Osobom Bezdomnym.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Budynek wyposażony jest w podjazd. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy w siedzibie Ośrodka. Praca w pokoju wieloosobowym. Wykonywanie czynności na stanowisku pracy związane jest z obsługą komputera, urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, przemieszczanie się wewnątrz budynku. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy niezwłocznie po zakończeniu konkursu. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę może zostać zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej (zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

Wymagania konieczne:

• obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• nieposzlakowana opinia,
• wykształcenie średnie,
• minimum 4-letni staż pracy,
• minimum 2-letnie doświadczenie w pracy kancelaryjnej potwierdzone dokumentem (np. opis czynności na stanowisku pracy),
• znajomość przepisów w zakresie zasad prowadzenia korespondencji (kodeks postępowania administracyjnego, przepisy o ochronie danych osobowych, prawo pocztowe),
• umiejętność sprawnej obsługi komputera w tym obsługa pakietu biurowego (MS Office/Libra Office – bardzo dobra znajomość programów do edycji dokumentów i arkusza kalkulacyjnego).

Wymagania dodatkowe:

• 2 lata stażu w pomocy społecznej i/lub 2 lata stażu pracy w administracji samorządowej lub rządowej i/lub 1 rok stażu pracy na stanowisku urzędniczym,
• minimum roczne doświadczenie w pracy w bezpośredniej obsłudze klienta.

Pożądane kompetencje:

• szybkość i efektywność działania,
• zdolności analityczne,
• umiejętność radzenia sobie ze stresem,
• umiejętność pracy pod presją czasu,
• rzetelność, sumienność, samodzielność,
• umiejętność pracy w zespole,
• inicjatywa.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Naszym pracownikom oferujemy:

• pracę w innowacyjnej instytucji,
• pracę w życzliwym zespole, wsparcie kierownika,
• stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,
• możliwość rozwoju zawodowego i udział w atrakcyjnych szkoleniach, dostęp do platform szkoleniowych,
• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• trzynaste wynagrodzenie,
• atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku tzw. grusza, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
• dofinansowanie zajęć sportowych (FitProfit) oraz możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego (MyBenefit),
• możliwość wykupienia polisy na życie w preferencyjnej cenie (w ramach grupowego ubezpieczenia).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
• list motywacyjny,
• kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
• kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, wymagane doświadczenie zawodowe (w tym zakres obowiązków), lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
• kopie opinii lub referencji z poprzednich miejsc pracy (będące w posiadaniu kandydata),
• oświadczenie o posiadanym obywatelstwie – podpisane własnoręcznie,
• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – podpisane własnoręcznie,
• oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – podpisane własnoręcznie,
• kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
• wszystkie dokumenty (łącznie z CV) powinny być podpisane odręcznie przez kandydata.

W przypadku gdy zakres danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest szerszy niż wynika to z art. 22¹ Kodeksu Pracy i obowiązek podania tych danych nie wynika z przepisów prawa (kandydat podaje informacje o swoich zainteresowaniach, czy dane szczególnej kategorii o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO tj. wizerunek) konieczna jest Państwa zgoda na ich przetwarzanie.

Treść zgody może być sformułowana w następujący sposób:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych, którym jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach w ramach procesu rekrutacji na stanowisko podinspektora w zakresie wykraczającym poza katalog danych, o którym mowa w art. 22¹ KP, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019, poz. 1781).”

Jednocześnie informujemy, że:

◦ Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
◦ Brak zgody nie wpływa na sposób traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie i nie skutkuje odmową zatrudnienia, zgodnie z postanowieniami art. 22¹ª § 2 KP. W przypadku nieotrzymania od kandydata pisemnej zgody Ośrodek dokona anonimizacji nadmiarowych danych lub trwale je usunie.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie wymaganych dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej w terminie do dnia 30.12.2023 r. na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ul. J. Bema 91, 01-233 Warszawa w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nr ref. 41/2023 – Podinspektor DKIA”

lub w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@ops-wola.waw.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: „Nr ref. 41/2023 – Podinspektor DKIA”

Dokumenty uważa się za złożone w terminie jeżeli wpłyną na ww. adres w terminie do dnia 30.12.2023 r.

Informujemy, że rozmowy kwalifikacyjne mogą być przeprowadzone zdalnie z wykorzystaniem komunikatorów internetowych.

Klauzula informacyjna RODO zamieszczona jest na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy pod adresem internetowym Ośrodka: https://ops-wola.waw.pl/praca/

Informujemy, iż konkurs na stanowisko urzędnicze z przyczyn obiektywnych może być na każdym etapie przerwany.