Przejdź do treści

Postępowanie Nr DKiA.26.2.1.2022.MBS zamówienie klasyczne, tryb podstawowy

  Świadczenie usług dozoru w dwóch obiektach przy ul. J. Bema 91 i przy Alei „Solidarności” 102 na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola w Warszawie.


  Postępowanie zakończone

  Tryb udzielenia zamówienia:

  Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji – art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm), zwana dalej „ustawą Pzp”.

  Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.

  Przedmiot zamówienia:

  Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług dozorowania w dwóch obiektach Zamawiającego:

  1. w siedzibie Ośrodka przy ul.  J. Bema 91 w Warszawie – budynek dwukondygnacyjny, wolno stojący, o powierzchni ogólnej 1071 m2, w którym na parterze mieści się duży hol. Pomieszczenia biurowo-administracyjne znajdują się na parterze i piętrze, wyposażone są w sprzęt biurowy i komputerowy. Budynek jest objęty usługą monitorowania sygnału lokalnego systemu alarmowego,

  2. w siedzibie Ośrodka przy Alei „Solidarności” 102 w Warszawie – budynek jednokondygnacyjny, o powierzchni użytkowej 452 m2, niepodpiwniczony. Pomieszczenia biurowo – administracyjne wyposażone są w sprzęt biurowy i komputerowy. Budynek jest objęty usługą monitorowania sygnału lokalnego systemu alarmowego.

  Zamówienie zostało podzielone na 2 części.

  Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale IV SWZ, w Załączniku nr 9 do SWZ- Opisie przedmiotu zamówienia oraz we Wzorach umów, stanowiących Załączniki nr 10 i 11 do SWZ.

  Termin realizacji zamówienia:

  Termin realizacji zamówienia wynosi 24 miesiące dla każdej z części przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że przedmiot zamówienia będzie realizowany dla:

  Części I – w okresie od dnia 30.06.2022 r. godz. 8:00 do 30.06.2024 r. godz. 8:00,

  Części II – w okresie od dnia 01.07.2022 r. do 30.06.2024 r.

  Numer postępowaniaDKiA.26.2.1.2022.MBS

  Adres strony prowadzonego postępowania:

  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fb774a5d-37ab-48bf-9ca6-73620d1322cc

  Kody CPV: 98341140-8 Usługi dozorowania; 98341120-2 Usługi portierskie.

  • termin składania ofert: 3 czerwiec 2022 r. do godz. 12:00
  • termin otwarcia ofert: 3 czerwiec 2022 r. o godz. 14:00

  Załączniki do postępowania:

  Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00179484/01 (pdf. 184 KB)
  Specyfikacja Warunków Zamówienia (pdf. 588 KB)
  Załącznik nr 1. Formularz Ofertowy (doc. 78 KB)
  Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (doc. 56 KB)
  Załącznik nr 3. Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy (doc. 40 KB)
  Załącznik nr 4. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (doc. 32 KB)
  Załącznik nr 5. Oświadczenie dotyczące przynależności
  Załącznik nr 6. Wykaz usług (docx. 28 KB)
  Załącznik nr 7. Wykaz osób (docx. 28 KB)
  Załącznik nr 8. Informacje do oceny w kryteriach (docx. 24 KB)
  Załącznik nr 9. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) (pdf. 204 KB)
  Załącznik nr 10. Wzór umowy Część I zamówienia (pdf. 468 KB)
  Załącznik nr 11. Wzór umowy Część II zamówienia (pdf. 388 KB)
  Pytania wykonawców, odpowiedzi Zamawiającego z dnia 31.05.2022 (pdf. 384 KB)
  Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia z dnia 03.06.2022 (pdf.292)
  Informacja z otwarcia ofert z dnia 03.06. 2022 (pdf. 308 KB)
  Informacja o odrzuceniu ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 24.06.2022 (pdf. 316 KB)
  Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00233477 z dnia 30.06.2022 (pdf. 96 KB)