Przejdź do treści

Postępowanie Nr DKiA.26.2.2.2022.MBS zamówienie społeczne, tryb podstawowy

  Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

  Świadczenie usług pocztowych na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola w Warszawie.

  Postępowanie zakończone.

  Tryb udzielenia zamówienia:

  Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 w zw. z art. 359 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm), zwana dalej „ustawą Pzp”.

  Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.

  Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia są usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania , doręczania przesyłek listowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych, nadawanych przez Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 896) oraz przepisami wykonawczymi do powołanej ustawy.
  Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części postępowania:
  1. Część I przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usług pocztowych w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy przy ul. J. Bema 91 w Warszawie;
  2. Część II przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usług pocztowych w Dziale Pomocy Osobom Bezdomnym znajdującym się przy ul. Karolkowej 58 A w Warszawie.

  Szczegółowo przedmiot zamówienia został określony w Rozdziale IV SWZ, Opisie przedmiotu zamówienia zwanym dalej „OPZ”, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ oraz Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawartych w Rozdziale XXII SWZ.

  Termin realizacji zamówienia:

  Termin realizacji zamówienia wynosi 24 miesiące dla każdej z części przedmiotu zamówienia, tj. od 15.07.2022 r. do 14.07.2024 r. z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Rozdziału VI SWZ

  Numer postępowania: DKiA.26.2.2.2022.MBS

  Adres strony prowadzonego postępowania:

  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/745cbecb-5652-4a3c-b1f0-c88424e36476

  Kody CPV: 64110000-0 Usługi pocztowe; 64112000-4 Usługi pocztowe dotyczące listów.

  • »termin składania ofert: 1 lipiec 2022 r. do godz. 12:00
  • »termin otwarcia ofert: 1 lipiec 2022 r. o godz. 14:00

  Załączniki do postępowania: