Przejdź do treści

Postępowanie Nr DKiA.26.2.2.2023.MBS zamówienie społeczne, tryb podstawowy

  Świadczenie usług kafeteryjnych na rzecz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

  Tryb udzielenia zamówienia:

  tryb podstawowy bez negocjacji – art. 275 ust. 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”.

  Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.

  Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kafeteryjnych na rzecz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

  Postępowanie na udzielenie niniejszego zamówienia zostało wszczęte dnia 28.04.2023 r.

  Termin realizacji zamówienia:

  Termin realizacji zamówienia wynosi: 36 miesięcy nie wcześniej niż od 1 czerwca 2023 roku.

  Numer postępowania: DKiA.26.2.2.2023.MBS

  Dokładny opis przedmiotu zamówienia oraz wszystkie dokumenty i informacje dotyczące niniejszego zamówienia zostały zawarte na stronie prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b6f804c7-e4ee-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b