Przejdź do treści

Postępowanie Nr DKiA.26.2.2.2024.MBS zamówienie społeczne, tryb podstawowy

  Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla osób uprawnionych przez Zamawiającego, w lokalu gastronomicznym będącym w dyspozycji Wykonawcy znajdującym się w granicach administracyjnych Dzielnicy Wola m.st. Warszawa.

  Tryb udzielenia zamówienia:

  tryb podstawowy bez negocjacji – art. 275 ust. 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”.

  Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.

  Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla osób uprawnionych przez Zamawiającego, w lokalu gastronomicznym będącym w dyspozycji Wykonawcy znajdującym się w granicach administracyjnych Dzielnicy Wola m.st. Warszawa.

  Postępowanie na udzielenie niniejszego zamówienia zostało wszczęte dnia 16.04.2024 r.

  Termin realizacji zamówienia:

  12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 01 lipca 2024 r.

  Numer postępowaniaDKiA.26.2.2.2024.MBS

  Dokładny opis przedmiotu zamówienia oraz wszystkie dokumenty i informacje dotyczące niniejszego zamówienia zostały zawarte na stronie prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-73caaa1e-f8b3-11ee-8d01-6607a228ef1b