Przejdź do treści

Postępowanie Nr DKiA.26.2.3.2023.MBS zamówienie klasyczne, tryb podstawowy

  Świadczenie usług pogrzebowych na rzecz zmarłych, którym Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy jest zobowiązany zapewnić pochówek.

  Tryb udzielenia zamówienia:

  tryb podstawowy bez negocjacji – art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”.

  Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.

  Przedmiot zamówienia:

  Przedmiot zamówienia obejmuje Świadczenie usług pogrzebowych na rzecz osób zmarłych, którym Ośrodek Pomocy Społecznej jest zobowiązany zapewnić sprawienie pogrzebu, stosownie do postanowień art. 17, ust 1, pkt 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.), art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 887 z późn. zm.) oraz Uchwały  Nr LX/1840/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów, realizowanych przez m.st. Warszawę (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 143, poz. 4339), zmienionej Uchwałą  Nr LXXV/2498/2023 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 12 stycznia 2023 r.  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 r. poz. 731).

  Postępowanie na udzielenie niniejszego zamówienia zostało wszczęte dnia 02.10.2023 r.

  Termin realizacji zamówienia:

  Termin realizacji zamówienia wynosi: 12 miesięcy w okresie 01.11.2023 r.-31.10.2024 r.

  Numer postępowania: DKiA.26.2.3.2023.MBS

  Dokładny opis przedmiotu zamówienia oraz wszystkie dokumenty i informacje dotyczące niniejszego zamówienia zostały zawarte na stronie prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1bf884ed-5fcd-11ee-a60c-9ec5599dddc1