Przejdź do treści

Postępowanie Nr DKiA.26.2.3.2024.MBS zamówienie społeczne, tryb podstawowy

  Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w 3 obiektach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

  Tryb udzielenia zamówienia:

  tryb podstawowy bez negocjacji – art. 275 ust. 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”.

  Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.

  Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w 3 obiektach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

  Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na 3 części:

  Część I przedmiotu zamówienia – ochrona fizyczna osób i mienia w obiekcie przy ul. Bema 91 w Warszawie. Szacowana łączna liczba godzin świadczenia usług w trakcie trwania umowy wyniesie 8.760 godzin (słownie: osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt godzin);

  Część II przedmiotu zamówienia – ochrona fizyczna osób i mienia w obiekcie przy Alei „Solidarności” 102 w Warszawie. Szacowana łączna liczba godzin świadczenia usług w trakcie trwania umowy wyniesie 3.514 godzin (słownie: trzy tysiące pięćset czternaście godzin);

  Część III przedmiotu zamówienia – ochrona fizyczna osób i mienia w obiekcie przy ul. Karolkowej 58 A w Warszawie. Szacowana łączna liczba godzin świadczenia usług w trakcie trwania umowy wyniesie 1.548 godzin (słownie: jeden tysiąc pięćset czterdzieści osiem godzin).

  Postępowanie na udzielenie niniejszego zamówienia zostało wszczęte dnia 26.04.2024 r.

  Termin realizacji zamówienia:

  12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od dnia 30.06.2024 r. godz. 8:00 do 30.06.2025 r. godz. 8:00 dla Część I przedmiotu zamówienia.

  12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r. dla Część II przedmiotu zamówienia.

  6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 03.06.2024 r. dla Część III przedmiotu zamówienia.

  Numer postępowaniaDKiA.26.2.3.2024.MBS

  Dokładny opis przedmiotu zamówienia oraz wszystkie dokumenty i informacje dotyczące niniejszego zamówienia zostały zawarte na stronie prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-78fc7b03-00a9-11ef-885b-8267c0608453