Przejdź do treści

Postępowanie Nr DKiA.26.2.4.2024.MBS zamówienie społeczne, tryb podstawowy

  Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

  Tryb udzielenia zamówienia:

  tryb podstawowy bez negocjacji – art. 275 ust. 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”.

  Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.

  Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia są usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek listowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych, nadawanych przez Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1640 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do powołanej ustawy.

  Postępowanie na udzielenie niniejszego zamówienia zostało wszczęte dnia 14.06.2024 r.

  Termin realizacji zamówienia:

  24,5 miesiąca od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 15.07.2024 r. do dnia 31.07.2026 r. lub do wyczerpania wartości umowy.

  Numer postępowaniaDKiA.26.2.4.2024.MBS

  Dokładny opis przedmiotu zamówienia oraz wszystkie dokumenty i informacje dotyczące niniejszego zamówienia zostały zawarte na stronie prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-be168489-2443-11ef-a500-1a0072d5d2bd