Przejdź do treści

Postępowanie Nr DKiA.26.2.5.2023.MBS zamówienie społeczne, tryb podstawowy

  Świadczenie usług cateringowych na rzecz osób uprawnionych przebywających w ośrodkach wsparcia, wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

  Tryb udzielenia zamówienia:

  tryb podstawowy bez negocjacji – art. 275 ust. 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”.

  Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.

  Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych – przygotowywanie i dostarczanie gorących obiadów w zamkniętych naczyniach jednorazowych do siedzib ośrodków wsparcia: przy ul. Żytniej 75/77 dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz przy ul. Zawiszy 5 dla uczestników Ośrodka Wsparcia Seniorów.

  Postępowanie na udzielenie niniejszego zamówienia zostało wszczęte dnia 12.12.2023 r.

  Termin realizacji zamówienia:

  260 dni od daty podpisania umowy, nie wcześniej niż od 15.01.2024 r.

  Numer postępowaniaDKiA.26.2.5.2023.MBS

  Dokładny opis przedmiotu zamówienia oraz wszystkie dokumenty i informacje dotyczące niniejszego zamówienia zostały zawarte na stronie prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6a94a057-95d2-11ee-9ee7-e2087ac16d09