Przejdź do treści

Postępowanie Nr DKiA.26.2.5.2024.MBS zamówienie społeczne, tryb podstawowy

  Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w 2 obiektach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

  Tryb udzielenia zamówienia:

  tryb podstawowy bez negocjacji – art. 275 ust. 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”.

  Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.

  Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w 2 obiektach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

  Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na 2 części:

  Część I przedmiotu zamówienia – ochrona fizyczna osób i mienia w obiekcie przy ul. Bema 91 w Warszawie. Szacowana łączna liczba godzin świadczenia usług w trakcie trwania umowy wyniesie 8.760 godzin (słownie: osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt godzin);

  Część II przedmiotu zamówienia – ochrona fizyczna osób i mienia w obiekcie przy Alei „Solidarności” 102 w Warszawie. Szacowana łączna liczba godzin świadczenia usług w trakcie trwania umowy wyniesie 3.514 godzin (słownie: trzy tysiące pięćset czternaście godzin);

  Postępowanie na udzielenie niniejszego zamówienia zostało wszczęte dnia 12.06.2024 r.

  Termin realizacji zamówienia:

  12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od dnia 31.07.2024 r. godz. 8:00 do 31.07.2025 r. godz. 8:00 dla Część I przedmiotu zamówienia.

  12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 01.08.2024 r. do 31.07.2025 r. dla Część II przedmiotu zamówienia.

  Numer postępowaniaDKiA.26.2.5.2024.MBS

  Dokładny opis przedmiotu zamówienia oraz wszystkie dokumenty i informacje dotyczące niniejszego zamówienia zostały zawarte na stronie prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f196223a-24c5-11ef-a458-c2a7c3d67e03