Przejdź do treści

Postępowanie Nr DKiA.26.2.6.2022.MBS zamówienie klasyczne, tryb podstawowy

  Część II Świadczenie usług pogrzebowych na rzecz zmarłych, którym Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy jest zobowiązany zapewnić pochówek.

  Tryb udzielenia zamówienia:

  Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1710 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”.

  Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.

  Postępowanie jest podzielone na dwie części, z których każda stanowi odrębne postępowanie.

  Przedmiot zamówienia:

  Przedmiot zamówienia obejmuje Świadczenie usług pogrzebowych na rzecz osób zmarłych, którym Ośrodek Pomocy Społecznej jest zobowiązany zapewnić sprawienie pogrzebu, stosownie do postanowień art. 17, ust 1, pkt 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1947) oraz Uchwały Nr LX/1840/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów, realizowanych przez m. st. Warszawę (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 143, poz. 4339) – zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

  Świadczenie usług pogrzebowych musi odbywać się z poszanowaniem godności osób zmarłych i ich rodzin, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie normami i zwyczajami oraz zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
  Szczegółowo przedmiot zamówienia został określony w Rozdziale IV SWZ, Opisie przedmiotu zamówienia zwanym dalej „OPZ”, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ oraz Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.

  Termin realizacji zamówienia:

  Termin realizacji zamówienia wynosi 8 miesięcy w okresie 01.01-31.08.2023 r. z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1.1. i 1.2 Rozdziału VI SWZ.

  Numer postępowania: DKiA.26.2.6.2022.MBS

  Adres strony prowadzonego postępowania:

  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3382a7c3-7364-4c54-a13b-135c16e77aa5

  Kod CPV: 98 37 00 00 – 7 Usługi pogrzebowe i podobne.

  termin składania ofert: 8 grudnia 2022 r. do godz. 12:00
  termin otwarcia ofert: 8 grudnia 2022 r. o godz. 14:00

  Załączniki do postępowania:

  2022.11.30 Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022BZP 00468812 (pdf. 156 KB)

  2022.11.30 SWZ Pogrzeby (pdf. 556 KB)

  2022 11.30 Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy (doc. 68 KB)

  2022 11.30 Załącznik nr 2 do SWZ – Formularze cenowe (docx. 32 KB)

  2022 11.30 Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie art. 125 ust. 1 (doc. 48 KB)

  2022 11.30 Załącznik nr 4 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu trzeciego (doc. 40 KB)

  2022 11.30 Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie art. 117 ust. 4 Pzp (doc. 32 KB)

  2022 11.30 Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej (doc. 40 KB)

  2022 11.30 Załącznik nr 7 do SWZ – Wykaz Usług (docx. 28 KB)

  2022.11.30 Załącznik nr 8 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia (pdf. 296 KB)

  2022.11.30 Załącznik nr 9 do SWZ – Wzór Umowy (pdf. 508 KB)

  Informacje do postępowania

  2022.12.08 Informacja o kwocie Zamawiającego na realizację zamówienia (pdf. 288 KB)

  2022.12.08 Informacja z otwarcia ofert (pdf. 288 KB)

  2022.12.20 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf. 408 KB)

  2022.12.30 Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022_BZP 00526533_01 (pdf. 72 KB)

  Postępowanie zakończone.