Przejdź do treści

Młodszy Asystent Rodziny/Asystent Rodziny w Dziale Wsparcia i Pomocy Rodzinie 12/2024

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku

Młodszy Asystent Rodziny/Asystent Rodziny
w Dziale Wsparcia i Pomocy Rodzinie

Termin składania dokumentacji do dnia 20.03.2024 r. do godz. 16.00
Nr ref: 12/2024

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny będzie należało między innymi:

• motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
• podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
• prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
• sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
• współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
• współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Uwaga: gotowość do pracy od kwietnia/maja 2024 r.

Informacje dodatkowe:

Praca będzie wykonywana w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy, łącznie 40 godz. tygodniowo. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zatrudnienia wybranego kandydata na okres trzech miesięcy.

Praca asystenta nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego. Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł także wykonywać wobec rodzin objętych asystą innych funkcji: kuratora sądowego, pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, psychoterapeuty, nie może uczestniczyć w procesie decyzyjnym przyznawania świadczeń realizowanych przez m.st. Warszawę.

OPS Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo rozpatrywania wyłącznie aplikacji zawierających wymagane dokumenty i spełniających wymogi konieczne i pożądane.

Zaproszenie do drugiego etapu rekrutacji zostanie przekazane wybranym kandydatom w rozmowie telefonicznej. Informujemy, że rozmowy kwalifikacyjne mogą być przeprowadzone zdalnie z wykorzystaniem komunikatorów internetowych.

Wymagania konieczne:

• obywatelstwo polskie,
• wykształcenie wyższe na kierunku wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,
• co najmniej roczne (Młodszy Asystent Rodziny) lub trzyletnie (Asystent Rodziny) doświadczenie zawodowe w pracy z rodzicami i dziećmi udokumentowane np. świadectwami pracy, zaświadczeniami, opiniami – uznajemy także wolontariat,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.
• brak wpisu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze, o którym mowa w art.12 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. – o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 1304)

Wymagania pożądane:

• znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej, wsparciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem”, przeciwdziałania przemocy domowej, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, ochronie zdrowia psychicznego, przepisów o ochronie danych osobowych,
• obsługa komputera i pakietu biurowego – znajomość środowiska Windows,
• łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
• odporność na stres,
• odpowiedzialność,
• asertywność,
• rzetelność i systematyczność,
• komunikatywność i otwartość,
• umiejętność pracy w zespole.

Szczegóły oferty można również uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu: 506 864 699.

Naszym pracownikom oferujemy:

• pracę w innowacyjnej instytucji,
• pracę w życzliwym zespole, wsparcie kierownika i superwizję,
• stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,
• możliwość rozwoju zawodowego i udział w atrakcyjnych szkoleniach,
• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• trzynaste wynagrodzenie,
• atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku tzw. grusza, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
• dostęp do platformy szkoleniowej i wellbeingowej,
• dofinansowanie zajęć sportowych – FitProfit oraz możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego My Benefit,
• możliwość wykupienia polisy na życie w preferencyjnej cenie (w ramach grupowego ubezpieczenia).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• załączony kwestionariusz osobowy,
• curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
• list motywacyjny,
• kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
• kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów, potwierdzających wymagany staż pracy,
• zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (w kwestionariuszu),
• oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w kwestionariuszu),
• wszystkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone przez kandydata „za zgodność z oryginałem”.
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku, gdy zakres danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest szerszy niż wynika to z art. 221 Kodeksu Pracy i obowiązek podania tych danych nie wynika z przepisów prawa (kandydat podaje dane szczególnej kategorii o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO).

Treść zgody może być sformułowana w następujący sposób:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych, którym jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach w ramach procesu rekrutacji na stanowisko Asystenta rodziny w zakresie wykraczającym poza katalog danych, o którym mowa w art. 221 KP, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019, poz. 1781).”

Jednocześnie informujemy, że:

• Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie  ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody przed jej cofnięciem.
• Brak zgody nie wpływa na sposób traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie i nie skutkuje odmową zatrudnienia, zgodnie z postanowieniami art. 221a § 2 KP. W przypadku nie otrzymania od kandydata pisemnej zgody Ośrodek dokona anonimizacji nadmiarowych danych lub trwale je usunie.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie wymaganych dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej (w formie skanów) w terminie do dnia 20.03.2024 r. do godziny 16.00 na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ul. J. Bema 91, 01-233 Warszawa w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nr ref. 12/2024 – Asystent rodziny”
lub
w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@ops-wola.waw.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: „Nr ref. 12/2024 – Asystent rodziny”
Dokumenty uważa się za złożone w terminie jeżeli wpłyną na ww. adres w terminie do dnia 20.03.2024 r. do godziny 16.00