Przejdź do treści

Młodszy asystent rodziny/Asystent rodziny w Dziale Wsparcia i Pomocy Rodzinie 26/2024

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku

Młodszy Asystent Rodziny/Asystent Rodziny
w Dziale Wsparcia i Pomocy Rodzinie

w ramach projektu europejskiego „Siła w rodzinie na Woli” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Termin składania dokumentacji do dnia 24.07.2024 r. do godz. 16.00
Nr ref: 26/2024

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny będzie należało między innymi:

 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Uwaga: gotowość do pracy od września 2024 r.

Informacje dodatkowe:

Praca będzie wykonywana w ramach umowy o pracę, co do zasady w wymiarze 1 etatu w systemie zadaniowego czasu pracy. Istnieje jednakże możliwość ustalenia niepełnego wymiaru etatu. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych oraz sporadycznie w dni ustawowo wolne od pracy czy weekendy, łącznie 40 godz. tygodniowo (przy założeniu pełnego wymiaru etatu). Ośrodek zastrzega sobie prawo do zatrudnienia wybranego kandydata na okres trzech miesięcy.

Praca asystenta nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego. Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł także wykonywać wobec rodzin objętych asystą innych funkcji: kuratora sądowego, pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, psychoterapeuty, nie może uczestniczyć w procesie decyzyjnym przyznawania świadczeń realizowanych przez m.st. Warszawę.

OPS Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo rozpatrywania wyłącznie aplikacji zawierających wymagane dokumenty i spełniających wymogi konieczne i pożądane.

Zaproszenie do drugiego etapu rekrutacji zostanie przekazane wybranym kandydatom w rozmowie telefonicznej. Informujemy, że rozmowy kwalifikacyjne mogą być przeprowadzone zdalnie z wykorzystaniem komunikatorów internetowych.

Wymagania konieczne:

• obywatelstwo polskie,
• wykształcenie wyższe na kierunku wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,
• co najmniej roczne (Młodszy Asystent Rodziny) lub trzyletnie (Asystent Rodziny) doświadczenie zawodowe w pracy z rodzicami i dziećmi udokumentowane np. świadectwami pracy, zaświadczeniami, opiniami – uznajemy także wolontariat,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.
• brak wpisu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze, o którym mowa w art.12 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. – o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 1304)

Wymagania pożądane:

 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej, wsparciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem”, przeciwdziałania przemocy domowej, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, ochronie zdrowia psychicznego, przepisów o ochronie danych osobowych,
 • obsługa komputera i pakietu biurowego – znajomość środowiska Windows,
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • odporność na stres,
 • odpowiedzialność,
 • asertywność,
 • rzetelność i systematyczność,
 • komunikatywność i otwartość,
 • umiejętność pracy w zespole.

Szczegóły oferty można również uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu: Izabela Kosińska 506 864 679, Agnieszka Jaćwiąg 723 243 595.

Naszym pracownikom oferujemy:

• pracę w innowacyjnej instytucji,
• pracę w życzliwym zespole, wsparcie kierownika i superwizję,
• stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,
• możliwość rozwoju zawodowego i udział w atrakcyjnych szkoleniach,
• trzynaste wynagrodzenie,
• atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku tzw. grusza, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
• dostęp do platformy szkoleniowej i wellbeingowej,
• dofinansowanie zajęć sportowych – FitProfit oraz możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego My Benefit,
• możliwość wykupienia polisy na życie w preferencyjnej cenie (w ramach grupowego ubezpieczenia).

Składniki wynagrodzenia (pełny wymiar etatu):

– Młodszy asystent rodziny, wynagrodzenie zasadnicze: 6 000,00 zł
– Asystent rodziny, wynagrodzenie zasadnicze: 7 100,00 zł

Ponadto do  zasadniczego dolicza się:

+ dodatek za wieloletnią pracę – przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5 % wynagrodzenia zasadniczego, dodatek wzrasta o 1% za każdy kolejny rok pracy, aż do osiągnięcia 20% wynagrodzenia zasadniczego.
+ dodatek motywacyjnyw wysokości  do 50% wynagrodzenia zasadniczego, po raz pierwszy dodatek może być przyznany po upływie 3 miesięcy od daty zatrudnienia po przejściu oceny uproszczonej,
+ dodatek z programu “Asystent rodziny w 2024 r.”  (przy przepracowaniu min.120 godzin miesięcznie) w wysokości do 200 zł brutto,
+ dodatek z rządowego programu “Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w wysokości 1000 zł brutto w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2027 r., przysługuje w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• załączony kwestionariusz osobowy,
• curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
• list motywacyjny,
• kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
• kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów, potwierdzających wymagany staż pracy,
• zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (w kwestionariuszu),
• oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w kwestionariuszu),
• wszystkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone przez kandydata „za zgodność z oryginałem”.
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku, gdy zakres danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest szerszy niż wynika to z art. 221 Kodeksu Pracy i obowiązek podania tych danych nie wynika z przepisów prawa (kandydat podaje dane szczególnej kategorii o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO).

Treść zgody może być sformułowana w następujący sposób:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych, którym jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach w ramach procesu rekrutacji na stanowisko Asystenta rodziny w zakresie wykraczającym poza katalog danych, o którym mowa w art. 221 KP, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019, poz. 1781).”

Jednocześnie informujemy, że:

• Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie  ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody przed jej cofnięciem.
• Brak zgody nie wpływa na sposób traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie i nie skutkuje odmową zatrudnienia, zgodnie z postanowieniami art. 221a § 2 KP. W przypadku nie otrzymania od kandydata pisemnej zgody Ośrodek dokona anonimizacji nadmiarowych danych lub trwale je usunie.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie wymaganych dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej (w formie skanów) w terminie do dnia 24.07.2024 r. do godziny 16.00 na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ul. J. Bema 91, 01-233 Warszawa w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nr ref. 26/2024 – Asystent rodziny”
lub
w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@ops-wola.waw.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: „Nr ref. 26/2024 – Asystent rodziny”
Dokumenty uważa się za złożone w terminie jeżeli wpłyną na ww. adres w terminie do dnia 24.07.2024 r. do godziny 16.00.