Przejdź do treści

Pomoc Biurowa do działu Kadr i Administracji 54/2022

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola
m. st. Warszawy
Poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku

Pomoc Biurowa

do Działu Kadr i Administracji

nr referencyjny: 54/2022

Termin składania aplikacji do 24 listopada 2022 r.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku będzie w szczególności należało:

• wprowadzanie danych do programu kadrowo-płacowego;
• obsługa systemu MyBenefit;
• wprowadzanie danych do kart zasiłkowych;
• przygotowanie korespondencji do wysyłki (e-mail, pisma, PIT);
• przygotowanie zbiorczych zestawień danych;
• wpinanie dokumentów do akt osobowych,
• przygotowanie dokumentów do archiwizowania zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej oraz przekazywanie do składnicy lub przygotowanie do brakowania;
• kserowanie/skanowanie dokumentów dot. opieki medycznej, ubezpieczenia na życie;
• współpraca z pracownikami pozostałych działów – przekazywanie informacji i dokumentów;
• obsługa urządzeń biurowych (ksero, skan);
• dbałość o dostępność druków.

Od kandydatów oczekujemy:

• minimum średniego wykształcenia,
• dobrej znajomości obsługi komputera (w tym pakietów biurowych),
• dokładności i terminowości w realizacji zadań,
• wysokiego poziomu umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych,
• umiejętności pracy pod presją czasu,
• odporności na stres,
• umiejętności pracy w zespole,
• umiejętności organizacyjnych w tym ustalanie priorytetów w pracy,
• wysokiej kultury osobistej.
• dodatkowym atutem będzie doświadczenia na stanowisku związanym m.in. z obsługą dokumentów

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pierwsza umowa na okres 3 miesięcy

Wynagrodzenie zasadnicze: 4180 zł brutto

Miejsce pracy: Warszawa, Dzielnica Wola

Naszym pracownikom oferujemy:

• pracę w innowacyjnej instytucji,
• pracę w życzliwym zespole, wsparcie kierownika,
• stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,
• możliwość rozwoju zawodowego i udział w atrakcyjnych szkoleniach,
• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• trzynaste wynagrodzenie,
• atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku tzw. wczasy pod gruszą, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
• dofinansowanie zajęć sportowych – FitProfit oraz możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego My Benefit,
• możliwość przystąpienia do programu opieki medycznej (PZU Zdrowie),
• możliwość wykupienia polisy na życie w preferencyjnej cenie (w ramach grupowego ubezpieczenia PZU).

W odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie prosimy o przesłanie CV oraz kwestionariusza osobowego (do pobrania w zakładce „Praca” na stronie Ośrodka). Wszystkie załączone kopie dokumentów powinny być potwierdzone przez kandydata „za zgodność z oryginałem”.

Dokumenty można składać osobiście w siedzibie Ośrodka przy ul. J. Bema 91 pok. 13, za pośrednictwem poczty na adres 01-233 Warszawa, ul. Bema 91 lub elektronicznie na adres: rekrutacja@ops-wola.waw.pl z tytułem: „Nr ref. 54/2022 – pomoc biurowa DKIA” w terminie do 24.11.2022 r.

Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zaproszenia na rozmowę wybranych kandydatów.

Każdy kandydat przystępując do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Ośrodek wymaga podania następujących danych: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe (numer telefonu, adres zamieszkania), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Pracy).

W przypadku gdy zakres danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest szerszy niż wynika to z art. 22¹ Kodeksu Pracy i obowiązek podania tych danych nie wynika z przepisów prawa (kandydat podaje informacje o swoich zainteresowaniach, czy dane szczególnej kategorii o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO tj. wizerunek) konieczna jest Państwa zgoda na ich przetwarzanie (treść zgody zawarta jest w pkt 6 Kwestionariusza).

Treść zgody może być sformułowana w następujący sposób:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych, którym jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach w ramach procesu rekrutacji na stanowisko (tutaj proszę wpisać stanowisko) w zakresie wykraczającym poza katalog danych, o którym mowa w art. 22¹ KP, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019, poz. 1781).”

Jednocześnie informujemy, że:
• Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie  ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody  przed jej cofnięciem.
• Brak zgody nie wpływa na sposób traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie i nie skutkuje odmową zatrudnienia, zgodnie z postanowieniami art. 22¹ª§ 2 KP. W przypadku nie otrzymania od kandydata pisemnej zgody Ośrodek dokona anonimizacji nadmiarowych danych lub trwale je usunie.