Przejdź do treści

Pomoc Biurowa – Dział Pomocy Środowiskowej 7/2023

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola
m. st. Warszawy
Poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku

Pomoc Biurowa do Działu Pomocy Środowiskowej

nr referencyjny: 07/2023
Termin składania aplikacji do 15 marca 2023 r.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku będzie w szczególności należało:

• wprowadzanie danych do systemu informatycznego POMOST,
• obsługa systemu informatycznego SEPI,
• obsługa urządzeń biurowych (ksero, skan),
• prowadzenie rejestru spraw i rozdzielanie korespondencji według rejonów pracowniczych,
• przygotowanie korespondencji do wysyłki,
• ustalanie stanu realizacji świadczenia,
• kontakt z klientami w sprawie udzielonej pomocy, informowanie o decyzji do odbioru oraz monitorowanie ich odbioru,
• przygotowanie zbiorczych zestawień danych od pracowników działu
• archiwizowanie dokumentacji w dziale zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej,
• dbałość o dostępność druków,
• współpraca z pracownikami pozostałych działów.

Od kandydatów oczekujemy:

• minimum średniego wykształcenia,
• dobrej znajomości obsługi komputera (w tym pakietów biurowych),
• dokładności i terminowości w realizacji zadań,
• wysokiego poziomu umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych,
• umiejętności pracy pod presją czasu,
• odporności na stres,
• umiejętności pracy w zespole,
• umiejętności organizacyjnych w tym ustalanie priorytetów w pracy,
• wysokiej kultury osobistej.
• Dodatkowym atutem będzie doświadczenia na stanowisku związanym m.in. z obsługą sekretariatu, bezpośrednią obsługą klienta lub z pracą w kancelarii,

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wynagrodzenie zasadnicze: 4180 zł brutto

Miejsce pracy: Warszawa, Dzielnica Wola

Naszym pracownikom oferujemy:

• pracę w innowacyjnej instytucji,
• pracę w życzliwym zespole, wsparcie kierownika,
• stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,
• możliwość rozwoju zawodowego i udział w atrakcyjnych szkoleniach,
• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• trzynaste wynagrodzenie,
• atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku tzw. wczasy pod gruszą, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
• dofinansowanie zajęć sportowych – FitProfit oraz możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego My Benefit,
• możliwość przystąpienia do programu opieki medycznej (PZU Zdrowie),
• możliwość wykupienia polisy na życie w preferencyjnej cenie (w ramach grupowego ubezpieczenia PZU).

W odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie prosimy o przesłanie CV oraz kwestionariusza osobowego (do pobrania w zakładce „Praca” na stronie Ośrodka). Wszystkie załączone kopie dokumentów powinny być potwierdzone przez kandydata „za zgodność z oryginałem”.

Wszystkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone przez kandydata „za zgodność z oryginałem”.

Dokumenty można składać osobiście w siedzibie Ośrodka przy ul. J. Bema 91 pok. 13, za pośrednictwem poczty na adres 01-233 Warszawa, ul. Bema 91
lub
elektronicznie na adres: rekrutacja@ops-wola.waw.pl z tytułem: „Nr ref. 07/2023 – pomoc biurowa” w terminie do 15.03.2023 r.

Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zaproszenia na rozmowę wybranych kandydatów.

Każdy kandydat przystępując do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Ośrodek wymaga podania następujących danych: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe (numer telefonu, adres zamieszkania), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy).

W przypadku gdy zakres danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest szerszy niż wynika to z art. 221 Kodeksu Pracy i obowiązek podania tych danych nie wynika z przepisów prawa (kandydat podaje informacje o swoich zainteresowaniach, czy dane szczególnej kategorii o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO tj. wizerunek) konieczna jest Państwa zgoda na ich przetwarzanie (treść zgody zawarta jest w pkt. 6 Kwestionariusza).

Treść zgody może być sformułowana w następujący sposób:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych, którym jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach w ramach procesu rekrutacji na stanowisko (tutaj proszę wpisać stanowisko) w zakresie wykraczającym poza katalog danych, o którym mowa w art. 221 KP, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019, poz. 1781).”

Jednocześnie informujemy, że:

• Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie  ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody przed jej cofnięciem.
• Brak zgody nie wpływa na sposób traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie i nie skutkuje odmową zatrudnienia, zgodnie z postanowieniami art. 221a § 2 KP. W przypadku nie otrzymania od kandydata pisemnej zgody Ośrodek dokona anonimizacji nadmiarowych danych lub trwale je usunie.