Przejdź do treści

Pracownik socjalny/ Starszy pracownik socjalny / Specjalista pracy socjalnej 38/2022

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola

m. st. Warszawy

Poszukuje kandydatów do pracy na stanowiskach

Pracownik socjalny/ Starszy pracownik socjalny / Specjalista pracy socjalnej

do Działu Pomocy Osobom Bezdomnym

nr ref. 38/2022

Termin składania aplikacji do 16 września 2022 r.

Zadania na tym stanowisku:

 • rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb życiowych osób i rodzin,
 • prowadzenie podstawowej pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do samodzielnego funkcjonowania,
 • monitorowanie działań podejmowanych przez klientów i zamian jakie one przynoszą,
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu pomocy społecznej,
 • kompletowanie i systematyczne prowadzenie pełnej, wymaganej przepisami i uzasadnionej specyfiką środowiska dokumentacji w zakresie udzielania świadczeń z pomocy społecznej,
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
 • opracowywanie wniosków w sprawach objętych kompetencją OPS,
 • zawieranie i realizacja kontraktów socjalnych.

Od kandydatów oczekujemy:

 1. spełniania wymagań, co do wykształcenia, o których mowa w art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,
 2. doświadczenie w zawodzie pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej,
 3. umiejętności obsługi systemu POMOST,
 4. znajomości podstaw prawa administracyjnego w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowań administracyjnych w związku z przyznawaniem świadczeń pomocy społecznej,
 5. dobrej znajomości obsługi komputera i pakietów biurowych (np. Libre Office, MS Office).

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wynagrodzenie zasadnicze: od 4200 zł + dodatek terenowy w wys. 400 zł

Miejsce pracy: Warszawa, Dzielnica Wola

Naszym pracownikom oferujemy:

 • pracę w innowacyjnej instytucji,
 • pracę w życzliwym zespole, ze wsparciem kierownika i pod regularną superwizją,
 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,
 • telefon służbowy z dostępem do internetu,
 • możliwość rozwoju zawodowego i udział w atrakcyjnych szkoleniach,
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • dodatek motywacyjny,
 • trzynaste wynagrodzenie,
 • atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku tzw. wczasy pod gruszą, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
 • dofinansowanie zajęć sportowych – FitProfit oraz możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego My Benefit,
 • możliwość przystąpienia do programu opieki medycznej (LUX MED),
 • możliwość wykupienia polisy na życie w preferencyjnej cenie (w ramach grupowego ubezpieczenia).

W odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie prosimy o przesłanie kwestionariusza osobowego (do pobrania w zakładce „Praca” na stronie Ośrodka).

Wszystkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone przez kandydata „za zgodność z oryginałem”.

Dokumenty można składać osobiście w siedzibie Ośrodka przy ul. J. Bema 91 pok. 13, za pośrednictwem poczty na adres 01-233 Warszawa, ul. Bema 91 lub elektronicznie na adres: rekrutacja@ops-wola.waw.pl z tytułem: „Nr ref. 38/2022 – pracownik socjalny” w terminie do 16.09.2022 r.

Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zaproszenia na rozmowę wybranych kandydatów.

Każdy kandydat przystępując do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Ośrodek wymaga podania następujących danych: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe (numer telefonu, adres zamieszkania), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia ( zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy).

W przypadku gdy zakres danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest szerszy niż wynika to z art. 221 Kodeksu Pracy i obowiązek podania tych danych nie wynika z przepisów prawa (kandydat podaje informacje o swoich zainteresowaniach, czy dane szczególnej kategorii o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO tj. wizerunek) konieczna jest Państwa zgoda na ich przetwarzanie (treść zgody zawarta jest w pkt 6 Kwestionariusza).

Treść zgody może być sformułowana w następujący sposób:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych, którym jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach w ramach procesu rekrutacji na stanowisko pracownik socjalny w zakresie wykraczającym poza katalog danych, o którym mowa w art. 221 KP, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019, poz. 1781).”

Jednocześnie informujemy, że:

 • Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie  ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody  przed jej cofnięciem.
 • Brak zgody nie wpływa na sposób traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie i nie skutkuje odmową zatrudnienia, zgodnie z postanowieniami art. 221a § 2 KP. W przypadku nie otrzymania od kandydata pisemnej zgody Ośrodek dokona anonimizacji nadmiarowych danych lub trwale je usunie.