Przejdź do treści

Starszy pracownik socjalny/Specjalista pracy socjalnej w Dziale Wsparcia i Pomocy Rodzinie 11/2024

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy
Poszukuje kandydatów do pracy na stanowiskach

Starszy pracownik socjalny/Specjalista pracy socjalnej

w Dziale Wsparcia i Pomocy Rodzinie

Termin składania aplikacji do 20 marca 2024 r.

nr ref. 11/2024

Zadania na tym stanowisku:

 • diagnoza i ocena sytuacji rodziny, związana ze zgłoszeniem trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w celu diagnozowania sytuacji rodzin dysfunkcyjnych uwzględniające problemy i potrzeby rodziny i poszczególnych jej członków, udzielanie poradnictwa specjalistycznego i pracy socjalnej osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej związanej z występowaniem trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
 • praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i opracowanie indywidualnego planu pomocy, zgodnie z jej uzasadnionymi potrzebami;
 • prowadzenie indywidualnego poradnictwa i działań edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, w tym sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach w zakresie wspierania rodziny.

Uwaga! Gotowość do pracy od kwietnia/maja 2024 r.

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • spełniania wymagań, co do wykształcenia, o których mowa w art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • co najmniej 5 letnie doświadczenie w obszarze pomocy społecznej, w tym minimum 2 lata na stanowisku pracownika socjalnego,
 • niekaralność za przestępstwo umyślne bądź umyślne przestępstwo skarbowe,
 • brak wpisu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym oraz oświadcza, że z żadna z osób świadczących usługi nie jest wpisana do Rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. – o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (tekst jedn. z 2023 r., poz. 1304).

Wymagania pożądane:

 • znajomość regulacji prawnych w zakresie: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,  przepisów o ochronie danych osobowych,
 • posiadanie kwalifikacji w zakresie wspierania rodziny (kursy, szkolenia)
 • doświadczenie zawodowe w udzielaniu konsultacji specjalistycznych w zakresie trudności opiekuńczo-wychowawczych
 • umiejętności obsługi systemu POMOST,
 • dobrej znajomości obsługi komputera i pakietów biurowych (np. LibreOffice, MS Office),
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • odpowiedzialność,
 • asertywność,
 • rzetelność i systematyczność,
 • umiejętność pracy w zespole.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wynagrodzenie zasadnicze: od 5 700,00 zł + dodatek terenowy w wys. 400,00 zł

Miejsce pracy: Warszawa, Dzielnica Wola

Naszym pracownikom oferujemy:

 • pracę w innowacyjnej instytucji,
 • pracę w życzliwym zespole, ze wsparciem kierownika i pod regularną superwizją,
 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,
 • telefon służbowy z dostępem do internetu,
 • możliwość rozwoju zawodowego i udział w atrakcyjnych szkoleniach,
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • dodatek motywacyjny,
 • trzynaste wynagrodzenie,
 • atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku tzw. wczasy pod gruszą, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
 • dostęp do platformy szkoleniowej i wellbeingowej,
 • dofinansowanie zajęć sportowych – FitProfit oraz możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego My Benefit,
 • możliwość wykupienia polisy na życie w preferencyjnej cenie (w ramach grupowego ubezpieczenia PZU).

W odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie prosimy o przesłanie CV oraz kwestionariusza osobowego (do pobrania w zakładce „Praca” na stronie Ośrodka).

Wszystkie załączone kopie dokumentów powinny być potwierdzone przez kandydata „za zgodność z oryginałem”.

Dokumenty można składać osobiście w siedzibie Ośrodka przy ul. J. Bema 9 w Punkcie Obsługi Interesanta, za pośrednictwem poczty na adres 01-233 Warszawa, ul. Bema 91
lub
elektronicznie na adres: rekrutacja@ops-wola.waw.pl z tytułem: „Nr ref. 11/2024 – pracownik socjalny DWPR” w terminie do 20.03.2024 r.

Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zaproszenia na rozmowę wybranych kandydatów.

Każdy kandydat przystępując do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Ośrodek wymaga podania następujących danych: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe (numer telefonu, adres zamieszkania), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy).

W przypadku gdy zakres danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest szerszy niż wynika to z art. 221 Kodeksu Pracy i obowiązek podania tych danych nie wynika z przepisów prawa (kandydat podaje informacje o swoich zainteresowaniach, czy dane szczególnej kategorii o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO tj. wizerunek) konieczna jest Państwa zgoda na ich przetwarzanie (treść zgody zawarta jest w pkt 6 Kwestionariusza).

Treść zgody może być sformułowana w następujący sposób:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych, którym jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach w ramach procesu rekrutacji na stanowisko pracownik socjalny w Dziale Wsparcia i Pomocy Rodzinie, w zakresie wykraczającym poza katalog danych, o którym mowa w art. 221 KP, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019, poz. 1781).”

Jednocześnie informujemy, że:

 • Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie  ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Brak zgody nie wpływa na sposób traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie i nie skutkuje odmową zatrudnienia, zgodnie z postanowieniami art. 221a § 2 KP. W przypadku nie otrzymania od kandydata pisemnej zgody Ośrodek dokona anonimizacji nadmiarowych danych lub trwale je usunie.