Przejdź do treści

Starszy Pracownik Socjalny/ Specjalista Pracy Socjalnej w Dziale Wsparcia i Pomocy Rodzinie 14/2023

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola
m. st. Warszawy
Poszukuje kandydatów do pracy na stanowiskach

Starszy pracownik socjalny/Specjalista pracy socjalnej

w Dziale Wsparcia i Pomocy Rodzinie

Termin składania aplikacji do 15 czerwca 2023 r.

Nr ref. 14/2023

Zadania na tym stanowisku:

 • prowadzenie pracy socjalnej oraz udzielanie poradnictwa specjalistycznego na rzecz rodziców biologicznych, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu pod opieką rodziców, w trakcie urlopowania;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, w tym sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z organizatorami pieczy zastępczej;
 • udział w zespołach okresowej sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Uwaga! Gotowość do pracy od czerwca / lipca 2023 r.

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie;
 • spełniania wymagań, co do wykształcenia, o których mowa w art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • co najmniej 3 letnie doświadczenie w obszarze pomocy społecznej, w tym minimum 2 lata na stanowisku pracownika socjalnego lub w instytucjach realizujących zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • niekaralność za przestępstwo umyślne bądź umyślne przestępstwo skarbowe;
 • brak wpisu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym oraz oświadcza, że z żadna z osób świadczących usługi nie jest wpisana do Rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. – o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (tekst jedn. z 2020 r. poz. 152 ).

Wymagania pożądane:

 • znajomość regulacji prawnych w zakresie: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, ochronie zdrowia psychicznego, przepisów o ochronie danych osobowych;
 • umiejętności obsługi systemu POMOST;
 • dobrej znajomości obsługi komputera i pakietów biurowych (np. LibreOffice, MS Office);
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, komunikatywność;
 • odporność na stres;
 • odpowiedzialność;
 • asertywność;
 • rzetelność i systematyczność;
 • umiejętność pracy w zespole.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wynagrodzenie zasadnicze: od 5 100,00 zł + dodatek terenowy w wys. 400,00 zł

Miejsce pracy: Warszawa, Dzielnica Wola

Naszym pracownikom oferujemy:

 • pracę w innowacyjnej instytucji;
 • pracę w życzliwym zespole, ze wsparciem kierownika i pod regularną superwizją;
 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę;
 • telefon służbowy z dostępem do internetu;
 • możliwość rozwoju zawodowego i udział w atrakcyjnych szkoleniach;
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy;
 • dodatek motywacyjny;
 • trzynaste wynagrodzenie;
 • atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku tzw. wczasy pod gruszą, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach;
 • dofinansowanie zajęć sportowych – FitProfit oraz możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego My Benefit;
 • możliwość przystąpienia do programu opieki medycznej (PZU Zdrowie);
 • możliwość wykupienia polisy na życie w preferencyjnej cenie (w ramach grupowego ubezpieczenia PZU).

W odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie prosimy o przesłanie CV oraz kwestionariusza osobowego (do pobrania w zakładce „Praca” na stronie Ośrodka).

Wszystkie załączone kopie dokumentów powinny być potwierdzone przez kandydata „za zgodność z oryginałem”.

Dokumenty można składać osobiście w siedzibie Ośrodka przy ul. J. Bema 9 w Punkcie Obsługi Interesanta, za pośrednictwem poczty na adres 01-233 Warszawa, ul. Bema 91
lub
elektronicznie na adres: rekrutacja@ops-wola.waw.pl z tytułem: „Nr ref. 14/2023 – pracownik socjalny DWPR” w terminie do 15.06.2023 r.

Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zaproszenia na rozmowę wybranych kandydatów.

Każdy kandydat przystępując do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Ośrodek wymaga podania następujących danych: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe (numer telefonu, adres zamieszkania), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy).

W przypadku gdy zakres danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest szerszy niż wynika to z art. 221 Kodeksu Pracy i obowiązek podania tych danych nie wynika z przepisów prawa (kandydat podaje informacje o swoich zainteresowaniach, czy dane szczególnej kategorii o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO tj. wizerunek) konieczna jest Państwa zgoda na ich przetwarzanie ( treść zgody zawarta jest w pkt 6 Kwestionariusza).

Treść zgody może być sformułowana w następujący sposób:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych, którym jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach w ramach procesu rekrutacji na stanowisko (tutaj proszę wpisać stanowisko) w zakresie wykraczającym poza katalog danych, o którym mowa w art. 221 KP, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019, poz. 1781).”

Jednocześnie informujemy, że:

 • Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie  ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody  przed jej cofnięciem.
 • Brak zgody nie wpływa na sposób traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie i nie skutkuje odmową zatrudnienia, zgodnie z postanowieniami art. 221a § 2 KP. W przypadku nie otrzymania od kandydata pisemnej zgody Ośrodek dokona anonimizacji nadmiarowych danych lub trwale je usunie.