Przejdź do treści

Aspirant pracy socjalnej 28/2022

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola

m. st. Warszawy

poszukuje kandydatów do pracy na stanowiskach

Aspirant pracy socjalnej

 Termin składania aplikacji do 29 lipca 2022 r.

Nr ref: 28/2022

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku będzie w szczególności należało: 

 • współpraca z placówkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność uzupełnia lub wspiera formy pomocy społecznej udzielanej klientom Ośrodka,
 • przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, wprowadzanie oraz rozliczanie faktur,
 • przyjmowanie wniosków i oświadczeń od Klientów i wprowadzanie danych do systemu,
 • udzielanie wsparcia interesantom w wypełnianiu wniosków o pomoc różnych instytucji,
 • obsługa Punktu obsługi interesanta,
 • wprowadzanie danych do systemu informatycznego POMOST,
 • obsługa systemu informatycznego SEPI,
 • obsługa urządzeń biurowych (ksero, skan),
 • prowadzenie rejestru spraw i rozdzielanie korespondencji według rejonów pracowniczych,
 • przygotowanie korespondencji do wysyłki,
 • ustalanie stanu realizacji świadczenia,
 • kontakt z klientami w sprawie udzielonej pomocy, informowanie o decyzji do odbioru oraz monitorowanie ich odbioru,
 • przygotowanie zbiorczych zestawień danych od pracowników działu,
 • archiwizowanie dokumentacji w dziale zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej,
 • dbałość o dostępność druków,
 • współpraca z pracownikami pozostałych działów.

Wymagania konieczne:

 • minimum średnie wykształcenie,
 • znajomości przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej, k.p.a. oraz uregulowań prawnych dot. ochrony danych osobowych,
 • pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • obywatelstwa polskiego.

Od kandydatów oczekujemy również:  

 • dobrej znajomości obsługi komputera (w tym pakietów biurowych),
 • dokładności i terminowości w realizacji zadań,
 • wysokiego poziomu umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych,
 • umiejętności pracy pod presją czasu,
 • odporności na stres,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • umiejętności organizacyjnych  w tym ustalanie priorytetów w pracy,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenia na stanowisku związanym m.in. z obsługą sekretariatu, bezpośrednią obsługą klienta lub z pracą w kancelarii.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wynagrodzenie zasadnicze: 3900 zł brutto

Miejsce pracy: Warszawa, Dzielnica Wola

Naszym pracownikom oferujemy: 

 • pracę w innowacyjnej instytucji
 • pracę w życzliwym zespole, wsparcie kierownika,
 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i udział w atrakcyjnych szkoleniach,
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • trzynaste wynagrodzenie,
 • atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku tzw. grusza, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
 • dofinansowanie zajęć sportowych – FitProfit oraz możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego My Benefit w ramach funduszu socjalnego,
 • możliwość wykupienia polisy na życie w preferencyjnej cenie (w ramach grupowego ubezpieczenia).

W odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie prosimy o przesłanie załączonego kwestionariusza osobowego oraz innych dokumentów potwierdzających spełniania kryteriów.

Wszystkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone przez kandydata „za zgodność z oryginałem”.

Dokumenty można składać osobiście w siedzibie Ośrodka przy ul. J. Bema 91 pok. 13, za pośrednictwem poczty na adres 01-233 Warszawa, ul. Bema 91 lub elektronicznie na adres; rekrutacja@ops-wola.waw.pl z tytułem: „Nr ref. 28/2022 – aspirant pracy socjalnej” w terminie do 29 lipca 2022 r.

Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zaproszenia na rozmowę wybranych kandydatów.

Każdy kandydat przystępując do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Ośrodek wymaga podania następujących danych: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe (numer telefonu, adres zamieszkania), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia ( zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy).

W przypadku gdy zakres danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest szerszy niż wynika to z art. 221 Kodeksu Pracy i obowiązek podania tych danych nie wynika z przepisów prawa (kandydat podaje informacje o swoich zainteresowaniach, czy dane szczególnej kategorii o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO tj. wizerunek) konieczna jest Państwa zgoda na ich przetwarzanie ( treść zgody zawarta jest w pkt 6 Kwestionariusza).
Treść zgody może być sformułowana w następujący sposób:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych, którym jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach w ramach procesu rekrutacji na stanowisko (tu proszę wpisać stanowisko) w zakresie wykraczającym poza katalog danych, o którym mowa w art. 221 KP, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019, poz. 1781).”

Jednocześnie informujemy, że:

 • Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie  ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody  przed jej cofnięciem.
 • Brak zgody nie wpływa na sposób traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie i nie skutkuje odmową zatrudnienia, zgodnie z postanowieniami art. 221a § 2 KP. W przypadku nie otrzymania od kandydata pisemnej zgody Ośrodek dokona anonimizacji nadmiarowych danych lub trwale je usunie.