Przejdź do treści

Asystent rodziny w Dziale Wsparcia i Pomocy Rodzinie 29/2022

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola

m. st. Warszawy

Poszukuje kandydata do pracy na stanowisku

Asystent rodziny w  Dziale Wsparcia i Pomocy Rodzinie

 Numer referencyjny: 29/2022

Termin składania dokumentacji do dnia 16.08.2022 r.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny będzie należała praca na rzecz rodzin uchodźców z Ukrainy przeżywających trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447) :

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • udzielanie wsparcia rodzinom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psycho-edukacyjnych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Uwaga: gotowość do pracy od sierpnia / września 2022 r.

Informacje dodatkowe:

Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy, łącznie 40 godz. tygodniowo. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zatrudnienia wybranego kandydata na okres trzech miesięcy.

Praca asystenta nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego. Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł także wykonywać wobec rodzin objętych asystą innych funkcji: kuratora sądowego, pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, psychoterapeuty, nie może uczestniczyć w procesie decyzyjnym przyznawania świadczeń realizowanych przez m.st. Warszawę.

OPS Dzielnicy Wola m. st. Warszawy zastrzega sobie prawo rozpatrywania wyłącznie aplikacji zawierających wymagane dokumenty i spełniających wymogi konieczne i pożądane.

Zaproszenie do drugiego etapu rekrutacji zostanie przekazane wybranym kandydatom w rozmowie telefonicznej. Informujemy, że rozmowy kwalifikacyjne mogą być przeprowadzone zdalnie z wykorzystaniem komunikatorów internetowych.

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530),
 • wykształcenie wyższe na kierunku wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,
 • co najmniej dwuletni staż pracy z rodzicami i dziećmi udokumentowany np. świadectwami pracy, zaświadczeniami, opiniami – uznajemy także wolontariat,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • spełnianie zapisów art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona oraz kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego),
 • brak wpisu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze, o którym mowa w art.12 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. – o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (tekst jedn. z 2020 r. poz. 152).

Wymagania pożądane:

 • znajomość języka ukraińskiego i/lub rosyjskiego,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej, wsparciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem”, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, ochronie zdrowia psychicznego, przepisów o ochronie danych osobowych,
 • obsługa komputera i pakietu biurowego – znajomość środowiska Windows,
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • odporność na stres,
 • odpowiedzialność,
 • asertywność,
 • rzetelność i systematyczność,
 • komunikatywność i otwartość,
 • umiejętność pracy w zespole.

Szczegóły oferty można również uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu: 506 864 699.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony, zadaniowy system czasu pracy

Miejsce pracy: Warszawa, Dzielnica Wola

Naszym pracownikom oferujemy:

 • pracę w innowacyjnej instytucji,
 • pracę w życzliwym zespole, ze wsparciem kierownika i z regularną superwizją,
 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,
 • telefon służbowy z dostępem do internetu,
 • możliwość rozwoju zawodowego i udział w atrakcyjnych szkoleniach,
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • dodatek motywacyjny,
 • trzynaste wynagrodzenie,
 • atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku tzw. wczasy pod gruszą, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
 • dofinansowanie zajęć sportowych – FitProfit oraz możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego My Benefit,
 • możliwość przystąpienia do programu opieki medycznej (LUX MED),
 • możliwość wykupienia polisy na życie w preferencyjnej cenie (w ramach grupowego ubezpieczenia).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • załączony kwestionariusz osobowy dla asystenta rodziny,
 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów, potwierdzających wymagany staż pracy,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (w kwestionariuszu),
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w kwestionariuszu),
 • wszystkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone przez kandydata „za zgodność z oryginałem”.
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku, gdy zakres danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest szerszy niż wynika to z art. 221 Kodeksu Pracy i obowiązek podania tych danych nie wynika z przepisów prawa ( kandydat podaje dane szczególnej kategorii o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO).

Treść zgody może być sformułowana w następujący sposób:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych, którym jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach w ramach procesu rekrutacji na stanowisko Asystenta rodziny w zakresie wykraczającym poza katalog danych, o którym mowa w art. 221 KP, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019, poz. 1781).”

 Jednocześnie informujemy, że:

 • Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie  ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody  przed jej cofnięciem.
 • Brak zgody nie wpływa na sposób traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie i nie skutkuje odmową zatrudnienia, zgodnie z postanowieniami art. 221a § 2 KP. W przypadku nie otrzymania od kandydata pisemnej zgody Ośrodek dokona anonimizacji nadmiarowych danych lub trwale je usunie.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie wymaganych dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej (w formie skanów) w terminie do dnia 16.08.2022 r. do godziny 16.00 na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. J. Bema 91, 01-233 Warszawa
w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nr ref. 29/2022 – asystent rodziny”

lub

w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@ops-wola.waw.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: „Nr ref. 29/2022 – asystent rodziny”.

Dokumenty uważa się za złożone w terminie jeżeli wpłyną na ww. adres w terminie do dnia 16.08.2022 r. do godz. 16.00