Przejdź do treści

Inspektor ds. płac/Starszy inspektor ds. płac w Dziale Kadr i Administracji 24/2023

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Inspektor ds. płac / Starszy inspektor ds. płac w Dziale Kadr i Administracji

w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy ul. J. Bema 91, 01-233 Warszawa

Termin składania dokumentacji do dnia 31.07.2023 r. do godz. 16.00

Nr ref. 24/2023

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

 • naliczanie wynagrodzeń pracowników OPS Wola,
 • sporządzanie przelewów i poleceń księgowania,
 • obsługa umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
 • prowadzenie dokumentacji związanej z wynagrodzeniem pracownika,
 • rozliczenia z ZUS,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
 • wystawianie zaświadczeń dla pracowników Ośrodka,
 • obsługa PPK,
 • rozliczanie benefitów pracowniczych,
 • przygotowywanie sprawozdań,
 • przygotowywanie dokumentów do archiwizacji.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul. Bema 91 w Warszawie. Budynek wyposażony jest w podjazd. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy w głównej siedzibie Ośrodka przy ul. Bema 91. Wykonywanie czynności na stanowisku pracy związane jest z obsługą komputera, urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, przemieszczanie się wewnątrz budynku oraz pomiędzy budynkami Ośrodka. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy niezwłocznie po zakończeniu konkursu. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę może zostać zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej (zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie średnie,
 • minimum 4-letni staż pracy,
 • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze na stanowisku obsługi płac lub doświadczenie w zakresie kontroli płac,
 • znajomość przepisów w zakresie: kodeksu pracy, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera w tym obsługa pakietu biurowego (MS Office/Libra Office – wymagana bardzo dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego).

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe I i/lub II stopnia na kierunkach: ekonomia, prawo, studia podyplomowe w zakresie kadry i płace,
 • dwuletni staż w pomocy społecznej i/lub 2 lata stażu pracy w administracji samorządowej lub rządowej i/lub 1 rok stażu pracy na stanowisku urzędniczym,
 • znajomość systemu PŁATNIK,
 • znajomość systemów kadrowo – płacowych,
 • doświadczenie w pracy w bezpośredniej obsłudze pracowników.

Pożądane kompetencje:

 • szybkość i efektywność działania,
 • zdolności analityczne,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • rzetelność, sumienność, samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • inicjatywa,
 • gotowość do przejmowania trudniejszych i odpowiedzialniejszych zadań.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • pracę w innowacyjnej instytucji,
 • pracę w życzliwym zespole, wsparcie kierownika,
 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i udział w atrakcyjnych szkoleniach,
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • trzynaste wynagrodzenie,
 • atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku tzw. grusza, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
 • dofinansowanie zajęć sportowych (FitProfit) oraz możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego (MyBenefit),
 • możliwość wykupienia polisy na życie w preferencyjnej cenie (w ramach grupowego ubezpieczenia).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, wymagane doświadczenie zawodowe, lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • kopie opinii lub referencji z poprzednich miejsc pracy (będące w posiadaniu kandydata),
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie – podpisane własnoręcznie,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – podpisane własnoręcznie,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – podpisane własnoręcznie,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • wszystkie dokumenty (łącznie z CV) powinny być podpisane odręcznie przez kandydata.

W przypadku gdy zakres danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest szerszy niż wynika to z art. 22¹ Kodeksu Pracy i obowiązek podania tych danych nie wynika z przepisów prawa (kandydat podaje informacje o swoich zainteresowaniach, czy dane szczególnej kategorii o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO tj. wizerunek) konieczna jest Państwa zgoda na ich przetwarzanie.

Treść zgody może być sformułowana w następujący sposób:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych, którym jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach w ramach procesu rekrutacji na stanowisko inspektora / starszego inspektora ds. płac w zakresie wykraczającym poza katalog danych, o którym mowa w art. 22¹ KP, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019, poz. 1781).”

Jednocześnie informujemy, że:

◦ Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
◦ Brak zgody nie wpływa na sposób traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie i nie skutkuje odmową zatrudnienia, zgodnie z postanowieniami art. 22¹ª § 2 KP. W przypadku nieotrzymania od kandydata pisemnej zgody Ośrodek dokona anonimizacji nadmiarowych danych lub trwale je usunie.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie wymaganych dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej w terminie do dnia 31.07.2023 r. do godziny 16.00 na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ul. J. Bema 91, 01-233 Warszawa

w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nr ref. 24/2023 – Inspektor ds. płac”, lub w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@ops-wola.waw.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: „Nr ref. 24/2023 – Inspektor ds. płac”

Dokumenty uważa się za złożone w terminie jeżeli wpłyną na ww. adres w terminie do dnia 31.07.2023 r. do godziny 16.00.

Informujemy, że rozmowy kwalifikacyjne mogą być przeprowadzone zdalnie z wykorzystaniem komunikatorów internetowych.

Klauzula informacyjna RODO zamieszczona jest na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy pod adresem internetowym Ośrodka: https://ops-wola.waw.pl/praca/

Informujemy, iż konkurs na stanowisko urzędnicze z przyczyn obiektywnych może być na każdym etapie przerwany.