Przejdź do treści

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie i częściowo ubezwłasnowolnionych

Zadania kuratora lub opiekuna prawnego:

 • piecza nad osobą i jej majątkiem (składanie w imieniu podopiecznego oświadczeń woli, zawieranie umów, wypowiadanie umów itp.),
 • reprezentowanie interesów osoby przed sądami, organami administracji publicznej i innymi instytucjami,
 • doradztwo i pomoc w prowadzeniu spraw życiowych osoby,
 • sporządzenia sprawozdań dla sądu.

Kandydatem na kuratora lub opiekuna prawnego może zostać osoba:

 • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych,
 • posiadająca nieposzlakowaną opinię,
 • w przeszłości nie karana pełnomocnym wyrokiem sądowym, ani nie pozbawiona władzy rodzicielskiej.

Uwaga:

Ocenę spełnienia ww. warunków prowadzi sąd wydający postanowienie o wyznaczeniu kuratora/opiekuna.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, dotyczących sprawowania opieki/kurateli (art. 145-184),
 • sprawność w załatwianiu spraw urzędowych,
 • rzetelność,
 • samodzielność,
 • dyspozycyjność.
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

Informacje dodatkowe:

Ustanowienie opiekunem prawnym lub kuratorem osoby ubezwłasnowolnionej następuje w drodze postanowienia sądu i nie wiąże się z zatrudnieniem w OPS.

Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki, na jego żądanie, stosowne wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez sąd, które może być wypłacane okresowo lub w formie jednorazowej. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczanie kompletu dokumentów osobiście lub za pośrednictwem podmiotów doręczających przesyłki w kopercie z dopiskiem „nabór na kuratora lub opiekuna prawnego” na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 91
01-233 Warszawa

oraz za pomocą poczty elektronicznej z dopiskiem w tytule „nabór na kuratora lub opiekuna prawnego” na adres e-mail: sekretariat@ops-wola.waw.pl

Oferty odrzucone będą komisyjnie niszczone.

O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego lub kuratora decyduje sąd na podstawie postanowienia.

Formularz osobowy dla kandydata

Obowiązek informacyjny – RODO