Przejdź do treści

Zastępca Głównego Księgowego w Dziale Finansowo-Księgowym 26/2023

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Zastępca Głównego Księgowego w Dziale Finansowo-Księgowym

w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy ul. J. Bema 91, 01-233 Warszawa

Termin składania dokumentacji do 1 września 2023 r. do godz. 16.00

nr ref. 26/2023

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Zastępcy Głównego Księgowego należy:

 • Nadzór merytoryczny nad bieżącą pracą, prowadzeniem prawidłowej dokumentacji, terminową realizacją zadań w zakresie dochodów,
 • Weryfikacja i analiza zapisów na kontach księgowych w zakresie odpłatności za pobyt w schroniskach,
 • Sporządzanie zestawień zaległości z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach z podziałem na poszczególne placówki,
 • Przygotowywanie danych w zakresie wpłat za pobyt w schroniskach w danym miesiącu,
 • Wprowadzanie sprawozdań Rb-27S i Rb-27ZZ, RB N, RB ZN w aplikacji Cesarz,
 • Sporządzanie sprawozdań Rb-27S i Rb-27ZZ, RB N, RB ZN,
 • Rozliczenia dotyczące podatku VAT, a w szczególności:

– kontrola prawidłowości prowadzenia cząstkowych rejestrów OPS Dzielnicy Wola m.st. Warszawy – dla potrzeb podatku od towarów i usług,
– kontrola prawidłowości sporządzania deklaracji VAT-7 lub korekty deklaracji za dany okres,
– zatwierdzanie rejestrów i deklaracji VAT-7.

 • Organizacja, koordynacja i nadzorowanie pracy zespołu w zakresie dochodów budżetowych, w tym w szczególności nadzór nad wdrażaniem nowych form pracy, narzędzi, programów,
 • Zastępowanie głównego księgowego w czasie jego nieobecności.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul. Bema 91 w Warszawie. Budynek wyposażony jest w podjazd. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy w głównej siedzibie Ośrodka przy ul. Bema 91. Wykonywanie czynności na stanowisku pracy związane jest z obsługą komputera, urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, przemieszczanie się wewnątrz budynku oraz pomiędzy budynkami Ośrodka. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe II stopnia ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne,
 • co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie księgowości i finansów,
 • co najmniej 3 lata stażu pracy,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków zastępcy głównego księgowego.

Wymagania pożądane:

 • co najmniej 3 lata ciągłego zatrudnienia na stanowisku zastępcy głównego księgowego w jednostce samorządowej,
 • 2 lata stażu w pomocy społecznej i/lub 2 lata stażu pracy w administracji samorządowej lub rządowej na stanowisku urzędniczym.

Pożądane kompetencje:

 • zdolności analityczne,
 • efektywność działania,
 • wysoka komunikatywność,
 • rzetelność,
 • zarządzanie zespołem,
 • podejmowanie decyzji/przyjmowanie odpowiedzialności,
 • umiejętność zarządzania czasem/organizacja pracy,
 • umiejętność rozwiązywania problemów.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • pracę w innowacyjnej instytucji,
 • pracę w życzliwym zespole, wsparcie kierownika,
 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i udział w atrakcyjnych szkoleniach,
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • trzynaste wynagrodzenie,
 • atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku tzw. grusza, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
 • dofinansowanie zajęć sportowych (FitProfit) oraz możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego (MyBenefit),
 • możliwość wykupienia polisy na życie w preferencyjnej cenie (w ramach grupowego ubezpieczenia).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, wymagane doświadczenie zawodowe, lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • kopie opinii lub referencji z poprzednich miejsc pracy (będące w posiadaniu kandydata),
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie – podpisane własnoręcznie,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – podpisane własnoręcznie,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – podpisane własnoręcznie,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • wszystkie dokumenty (łącznie z CV) powinny być podpisane odręcznie przez kandydata.

W przypadku gdy zakres danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest szerszy niż wynika to z art. 221 Kodeksu Pracy i obowiązek podania tych danych nie wynika z przepisów prawa (kandydat podaje informacje o swoich zainteresowaniach, czy dane szczególnej kategorii o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO tj. wizerunek) konieczna jest Państwa zgoda na ich przetwarzanie.

Treść zgody może być sformułowana w następujący sposób:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych, którym jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach w ramach procesu rekrutacji na stanowisko zastępcy głównego księgowego w zakresie wykraczającym poza katalog danych, o którym mowa w art. 221 KP, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019, poz. 1781).”

Jednocześnie informujemy, że:

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Brak zgody nie wpływa na sposób traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie i nie skutkuje odmową zatrudnienia, zgodnie z postanowieniami art. 221a § 2 KP. W przypadku nieotrzymania od kandydata pisemnej zgody Ośrodek dokona anonimizacji nadmiarowych danych lub trwale je usunie.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie wymaganych dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej w terminie do dnia 01.09.2023 r. do godziny 16.00 na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ul. J. Bema 91, 01-233 Warszawa w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nr ref. 26/2023 – Z-ca głównego księgowego”

lub

w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@ops-wola.waw.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: „Nr ref. 26/2023 – Z-ca głównego księgowego”

Dokumenty uważa się za złożone w terminie jeżeli wpłyną na ww. adres w terminie do dnia 01.09.2023 r. do godziny 16.00.

Informujemy, że rozmowy kwalifikacyjne mogą być przeprowadzone zdalnie z wykorzystaniem komunikatorów internetowych.

Klauzula informacyjna RODO zamieszczona jest na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy pod adresem internetowym Ośrodka: https://ops-wola.waw.pl/praca/

Informujemy, iż konkurs na stanowisko urzędnicze z przyczyn obiektywnych może być na każdym etapie przerwany.