Przejdź do treści

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy rozpoczął w maju realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 (dalej PO PŻ).

  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

  Ośrodek w realizacji PO PŻ  współpracuje z Fundacją Kuroniówka, która dystrybuuje żywność z Banku Żywności SOS w Warszawie. Pracownicy socjalni Ośrodka kwalifikują osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i dochodowej do uczestnictwa w PO PŻ.

  Skierowanie mogą uzyskać osoby, które uzyskują dochód:

  • poniżej  kwoty 1 707,20 zł  w przypadku osób prowadzących gospodarstwo jednoosobowego
  • poniżej kwoty 1 320 zł na osobę w rodzinie, w przypadku osób w rodzinie ( prowadzących gospodarstwo osobowe w 2 lub więcej osób)

  Trudna sytuacja życiowa kwalifikująca do PO PŻ to w szczególności: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochrony uzupełniająca lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością o której mowa w art. 159 ust 1 pkt 1 lit c ustawy z dnia 12 grudnia 2013r o cudzoziemcach, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna.

  Osoby skierowane przez pracownika socjalnego Ośrodka do skorzystania z PO PŻ we wskazanej przez pracownika dacie odbierają pomoc żywnościową z lokalu przy ul. Batalionu Parasol 3 a.

  Pomoc żywnościowa obejmuje następujące produkty:

  • koncentrat pomidorowy (1,12 kg) w puszkach
  • marchewka z groszkiem (3,2 kg)  w puszkach
  • makaron świderki ( 4,5 kg)
  • kasza jęczmienna ( 1 kg)
  • szynka wieprzowa mielona ( 1,2 kg)  w puszce
  • filet z makreli ( 0,85 kg) w puszce
  • powidła śliwkowe ( 1,5 kg)
  • mleko UHT (5 l)

  Osoby potrzebujące mogą także skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów.