Przejdź do treści

Stypendia i Zasiłki Szkolne

  Stypendia i Zasiłki Szkolne

  Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, czyli stypendia i zasiłki szkolne, są udzielane uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji ucznia.

  Komu przysługują świadczenia?

  Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przysługują uczniom, którzy wraz rodziną mieszkają na terenie dzielnicy Wola. Rodziną w przypadku stypendiów i zasiłków szkolnych są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

  Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek:

  • rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
  • pełnoletniego ucznia,
  • dyrektora szkoły, dyrektora kolegium pracowników służb społecznych lub dyrektora ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

  Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. We wniosku należy wskazać zdarzenie losowe oraz opisać jak to zdarzenie wpłynęło na pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

  Stypendium szkolne przysługuje uczniowi jeśli dochód nie przekracza kwoty 600 zł na osobę w rodzinie, a jednocześnie w rodzinie ucznia występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

  W przypadku pełnoletniego ucznia, który prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe dochód nie może przekraczać kwoty 776 zł.

  Gdzie można złożyć wniosek?

  w Puncie Obsługi Klienta – w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ul. Bema 91, w poniedziałki od 8.00 do 18.00, a od wtorku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

  cudzoziemców zapraszamy do składania wniosków w siedzibie Zespołu ds. Cudzoziemców Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy Karolkowej 58A w godzinach 8.00 – 16.00

  Wymagane dokumenty:

  Zasiłek szkolny:

  Stypendium szkolne:

  Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego.

  • W przypadku gdy rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej przekłada się oświadczenie pobierz druk (.pdf 76 KB)

  Prosimy pamiętać, że:

  • pracownik OPS może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy;
  • jeśli wypełnienie wniosku jest zbyt trudne, można poprosić o pomoc pracownika przyjmującego wniosek

  Dodatkowe informacje:

  Niepełnoletniego ucznia reprezentuje rodzic lub opiekun prawny.

  Zasiłek szkolny jest świadczeniem jednorazowym.

  Stypendium szkolne może być przyznane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy.

  Wytyczne dotyczące rozliczenia przyznanego stypendium (76KB)

  Przyznanie i wypłata świadczeń następuje na podstawie decyzji administracyjnej. Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

  Podstawa prawna: