Przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Ośrodek Pomocy Społecznej, jako jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 tekst jednolity ze zmianami), na podstawie art. 4 pkt 1 ww. ustawy.

W celu ułatwienia i przyspieszenia Państwu procesu wyszukania informacji z zakresu prowadzonych przez Ośrodek postępowań o udzielenie zamówienia publicznego treść niniejszej zakładki podzielona została na kategorie:

Ogłoszenia o zamówieniach lub konkursach prowadzonych przez Ośrodek, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro netto publikowane są w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) dostępnym na portalu Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) www.portal.uzp.gov.pl, lub w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.