Przejdź do treści

Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. złotych

 

Zapytanie ofertowe nr DKiA.26.3.20.2024.MBS

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi (dla rodzin cudzoziemskich). Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach wynikających z zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych, realizowanych na podstawie art. 10 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 177). Usługami objęte będą rodziny cudzoziemskie (przede wszystkim pochodzących z rejonu ukraińskiego lub kaukaskiego), mieszkańcy Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, korzystające ze specjalistycznego wsparcia udzielanego przez Zamawiającego z powodu trudności opiekuńczo-wychowawczych, których przyczyną jest najczęściej współwystępowanie wielu ...

Zapytanie ofertowe nr DKiA.26.3.45.2023.MBS

Świadczenie usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi, realizowanych na podstawie art. 10 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 z późn. zm.). Usługami objęte będą rodziny, mieszkańcy Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, korzystające ze specjalistycznego wsparcia udzielanego przez Zamawiającego z powodu trudności opiekuńczo-wychowawczych, których przyczyną jest najczęściej współwystępowanie wielu czynników, takich jak: samotne macierzyństwo, wielodzietność, uzależnienie, niepełnosprawność fizyczna i/lub intelektualna, przy jednoczesnym braku wzorców i wsparcia w rodzinie. Termin ...

Zapytanie ofertowe nr DKiA.26.3.25.2023.MBS

Dostawa bonów towarowych upoważniających osoby uprawnione przez Zamawiającego do nabywania pełnowartościowych produktów w wyznaczonych placówkach handlowych znajdujących się w Warszawie, w granicach administracyjnych Dzielnicy Wola i dzielnicach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę bonów towarowych, upoważniających osoby uprawnione przez Zamawiającego, do nabywania pełnowartościowych produktów, w wyznaczonych przez Wykonawcę placówkach handlowych znajdujących się w Warszawie w granicach administracyjnych Dzielnicy Wola i dzielnicach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie. Termin realizacji zamówienia: 02.11.2023 – 31.10.2024 r. Termin realizacji zamówienia dotyczy okresu, w jakim Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć bony towarowe, termin ważności bonów towarowych zamówionych ...