Przejdź do treści

Zapytanie ofertowe nr DKiA.26.3.13.2022.MBS

  Dostawa bonów towarowych upoważniających osoby uprawnione przez Zamawiającego do nabywania pełnowartościowych produktów w wyznaczonych placówkach handlowych znajdujących się w Warszawie, w granicach administracyjnych Dzielnicy Wola i dzielnicach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie.

  Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę bonów towarowych, upoważniających osoby uprawnione przez Zamawiającego, do nabywania pełnowartościowych produktów, w wyznaczonych przez Wykonawcę placówkach handlowych znajdujących się w Warszawie w granicach administracyjnych Dzielnicy Wola i dzielnicach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie.

  Termin realizacji zamówienia: 01.12.2022 – 31.10.2023 r. (11 miesięcy)

  Termin realizacji zamówienia dotyczy okresu, w jakim Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć bony towarowe, termin ważności bonów towarowych zamówionych w październiku 2023r. będzie upływał nie wcześniej niż 31 grudnia 2023r.

  Jeżeli umowa nie zostanie podpisana przed 01.12.2022 r. rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi w terminie późniejszym, uzgodnionym między stronami.

  Usługa – kody CPV: 30 19 97 50 – 2 talony.

  Postępowanie, z uwagi na jego wartość szacunkową, prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r, poz. 1710) z uwagi na próg określony w art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

  Ofertę należy złożyć osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną najlepiej w formacie pdf (ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym z dowodu osobistego przez Wykonawcę) do dnia – 05.10.2022 r. godz. 12:00 na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, ul. J. Bema 91, 01-233 Warszawa, lub e-mail: zamowieniapubliczne@ops-wola.waw.pl

  Postępowanie Nr: DKiA.26.3.13.2022.MBS

  2022.09.28 Zapytanie ofertowe – bony towarowe (pdf. 324 KB)

  2022.09.28 Załącznik nr 1 do Zapytania of. – Wzór umowy (pdf. 388 KB)

  2022.09.28 Załącznik nr 2 do Zapytania of. – Formularz ofertowy (doc. 88 KB)

  2022.09.28 Załącznik nr 3 do Zapytania of. – Wykaz placówek handlowych (docx. 40 KB)

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

  W postępowaniu złożono jedną ofertę, którą Zamawiający uznał za najkorzystniejszą. Oferta Wykonawcy Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o. o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa – otrzymała największą liczbę (100) punktów w kryteriach, zgodnie z postanowieniem pkt 11 Rozdziału VI Zapytania ofertowego. Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Cena brutto oferty za wykonanie całego przedmiotu zamówienia wynosi 110 811,80 zł.

  Informacja o udzieleniu zamówienia:

  Zamawiający w dniu 21 października 2022 r. zawarł Umowę z Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o. o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, na kwotę 110 811,80 zł brutto (w tym wartość kosztów pośrednich 811,80 zł brutto).

  Postępowanie zakończone.