Przejdź do treści

Zapytanie ofertowe nr DKiA.26.3.20.2024.MBS

  Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi (dla rodzin cudzoziemskich).

  Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach wynikających z zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych, realizowanych na podstawie art. 10 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 177).

  Usługami objęte będą rodziny cudzoziemskie (przede wszystkim pochodzących z rejonu ukraińskiego lub kaukaskiego), mieszkańcy Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, korzystające ze specjalistycznego wsparcia udzielanego przez Zamawiającego z powodu trudności opiekuńczo-wychowawczych, których przyczyną jest najczęściej współwystępowanie wielu czynników, takich jak: kryzys migracyjny, samotne rodzicielstwo, wielodzietność, uzależnienie, przemoc,  niepełnosprawność fizyczna i/lub intelektualna, przy jednoczesnym braku wzorców i wsparcia w rodzinie.

  Termin realizacji zamówienia: : 6,5 miesiąca (słownie: sześć i pół miesiąca), w okresie 3.06.2024 – 15.12.2024 r.

  Jeżeli umowa nie zostanie podpisana przed 3.06.2024 r. rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi w terminie późniejszym, uzgodnionym między stronami.

  Usługa – kody CPV: 85 32 00 00 – 8  Usługi społeczne.

  Postępowanie, ze względu na jego wartość szacunkową, prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023, poz. 1605 z późn. zm.) z uwagi na próg określony w art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

  Ofertę należy złożyć osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną najlepiej w formacie pdf (ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym z dowodu osobistego przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza przysłanie oferty w postaci skanu oryginału dokumentu) do dnia –21.05.2024 r. godz. 12:00 na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, ul. J. Bema 91, 01-233 Warszawa, lub e-mail: zamowieniapubliczne@ops-wola.waw.pl

  Postępowanie Nr: DKiA.26.3.20.2024.MBS

  Załączniki w wersji pdf:

  Zapytanie ofertowe z dnia 14.05.2024 r.

  Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Wzór Umowy

  Załączniki w wersji edytowalnej:

  Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy

  Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Wykaz usług

  Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Wykaz osób

  Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego – Informacje do oceny w kryterium

  Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego – Arkusz Weryfikacyjny Procesora

  Pytania i odpowiedzi w postępowaniu

  Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego z dnia 15.05.2024 r.

  Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego z dnia 17.05.2024 r. (pdf. 492 KB)