Przejdź do treści

Zapytanie ofertowe nr DKiA.26.3.25.2023.MBS

  Dostawa bonów towarowych upoważniających osoby uprawnione przez Zamawiającego do nabywania pełnowartościowych produktów w wyznaczonych placówkach handlowych znajdujących się w Warszawie, w granicach administracyjnych Dzielnicy Wola i dzielnicach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie.

  Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę bonów towarowych, upoważniających osoby uprawnione przez Zamawiającego, do nabywania pełnowartościowych produktów, w wyznaczonych przez Wykonawcę placówkach handlowych znajdujących się w Warszawie w granicach administracyjnych Dzielnicy Wola i dzielnicach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie.

  Termin realizacji zamówienia: 02.11.2023 – 31.10.2024 r.

  Termin realizacji zamówienia dotyczy okresu, w jakim Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć bony towarowe, termin ważności bonów towarowych zamówionych w październiku 2024r. będzie upływał nie wcześniej niż 31 grudnia 2024r.

  Jeżeli umowa nie zostanie podpisana przed 02.11.2023 r. rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi w terminie późniejszym, uzgodnionym między stronami.

  Usługa – kody CPV: 30 19 97 50 – 2 talony.

  Postępowanie, z uwagi na jego wartość szacunkową, prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r, poz. 1605) z uwagi na próg określony w art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

  Ofertę należy złożyć osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną najlepiej w formacie pdf (ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym z dowodu osobistego przez Wykonawcę) do dnia – 25.09.2023 r. godz. 12:00 na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, ul. J. Bema 91, 01-233 Warszawa, lub e-mail: zamowieniapubliczne@ops-wola.waw.pl

  Uwaga! Zmiana terminu składania ofert:

  Ofertę należy złożyć osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną najlepiej w formacie pdf (ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym z dowodu osobistego przez Wykonawcę) do dnia – 27.09.2023 r. godz. 12:00 na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, ul. J. Bema 91, 01-233 Warszawa, lub e-mail: zamowieniapubliczne@ops-wola.waw.pl

   

  Postępowanie Nr: DKiA.26.3.25.2023.MBS

  2023.09.18 Zapytanie ofertowe – Bony towarowe (pdf. 352 KB)

  2023.09.18 Załącznik nr 1 do ZO. – Wzór umowy (pdf. 388 KB)

  2023.09.18 Załącznik nr 2 do ZO. – Formularz ofertowy (doc. 88KB)

  2023.09.18 Załącznik nr 3 do ZO. – Wykaz placówek handlowych (docx. 40 KB)

  2023.09.18 Załącznik nr 4 do ZO. – Harmonogram dostaw (pdf. 144 KB)

  Pytania i odpowiedzi do postępowania:

  2023.09.20 Pytania i odpowiedzi do ZO (pdf. 260 KB)

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

  W postępowaniu złożono jedną ofertę, którą Zamawiający uznał za najkorzystniejszą. Oferta Wykonawcy Pluxee Polska Sp. z o. o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa – otrzymała największą liczbę (100) punktów w kryteriach, zgodnie z postanowieniem pkt 11 Rozdziału VI Zapytania ofertowego. Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Cena brutto oferty za wykonanie całego przedmiotu zamówienia wynosi 120 885,60 zł.

  Informacja o udzieleniu zamówienia:

  Zamawiający w dniu 12 października 2023 r. zawarł Umowę z Pluxee Polska Sp. z o. o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, na kwotę 120 885,60 zł brutto (w tym wartość kosztów pośrednich 885,60 zł brutto).

  Postępowanie zakończone.