Przejdź do treści

Konsultant Psycholog – Specjalista Interwencji Kryzysowej 37/2022

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola

m. st. Warszawy

Poszukuje kandydata do pracy na stanowisku

Konsultant Psycholog – Specjalista Interwencji Kryzysowej w Dziale Pracy Socjalnej i Programów Społecznych

Termin składania dokumentacji do dnia 16.09.2022 r. do godz. 16.00

Numer referencyjny: 37/2022

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku konsultanta psychologa będzie należało między innymi:

 • Udzielanie wsparcia w formie interwencji kryzysowej i pierwszej pomocy psychologicznej mieszkańcom dzielnicy Wola, dotkniętym kryzysami indywidualnymi i masowymi (wypadki, akty przemocy, katastrofy masowe, kryzysy samobójcze, żałoba itp.)
 • Prowadzenie konsultacji psychologicznych w siedzibie ośrodka oraz w terenie/ na miejscu zdarzeń krytycznych
 • Udzielanie pomocy psychologicznej w formie terapii krótkoterminowej
 • Diagnoza potrzeb i tworzenie planu pracy z Klientem
 • Współpraca z pracownikami socjalnymi oraz innymi specjalistami Ośrodka, udzielanie wsparcia merytorycznego, towarzyszenie w działaniach interwencyjnych
 • Prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących interwencji kryzysowej i szeroko pojętego zdrowia psychicznego, na rzecz pracowników Ośrodka, innych instytucji oraz mieszkańców dzielnicy
 • Ścisła współpraca z przedstawicielami innych instytucji – psychiatrami, funkcjonariuszami policji, kuratorami, urzędnikami itd.

Uwaga: gotowość do pracy od września / października 2022 r.

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe na kierunku psychologia (magister psychologii),
 • ukończone studia podyplomowe obejmujące programem superwizję terapii albo

ukończona 4-letnia szkoła psychoterapii lub szkoła psychoterapii równoważna z 4-letnią albo

posiadanie certyfikatu psychoterapeuty wydanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne

 • co najmniej 3 – letni staż pracy na stanowisku psychologa, preferowane doświadczenie w zakresie poradnictwa indywidualnego i rodzinnego lub psychoterapii,
 • co najmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowe w obszarze poradnictwa indywidualnego i rodzinnego lub psychoterapii,
 • staż pracy i doświadczenie zawodowe powinno być udokumentowane świadectwami pracy, zaświadczeniami, opiniami,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • Studia podyplomowe z zakresu interwencji kryzysowej i/lub psychotraumatologii,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie konsultacji psychologicznych, potwierdzona certyfikatem (poziom C1) lub dotychczasowym doświadczeniem zawodowym,
 • Doświadczenie w koordynowaniu działań interwencyjnych,
 • Wiedza z zakresu psychologii międzykulturowej/ doświadczenie w pracy z przedstawicielami innych kultur,
 • Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i szkoleń
 • Umiejętność pracy w zespole, nastawienie na współpracę
 • Dobra organizacja pracy
 • Samodzielność i decyzyjność
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących

Informacje dodatkowe:

Praca psychologa będzie wykonywana w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu (40 godzin).

OPS Dzielnicy Wola m. st. Warszawy zastrzega sobie prawo rozpatrywania wyłącznie aplikacji zawierających wymagane dokumenty i spełniających wymogi konieczne i pożądane.

Zaproszenie do drugiego etapu rekrutacji zostanie przekazane wybranym kandydatom w rozmowie telefonicznej.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Miejsce pracy: Warszawa, Dzielnica Wola

Naszym pracownikom oferujemy:

 • pracę w innowacyjnej instytucji,
 • pracę w życzliwym zespole, wsparcie kierownika,
 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i udział w atrakcyjnych szkoleniach,
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • trzynaste wynagrodzenie,
 • atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku tzw. grusza, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
 • dofinansowanie zajęć sportowych – FitProfit oraz możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego My Benefit w ramach funduszu socjalnego,
 • możliwość wykupienia polisy na życie w preferencyjnej cenie (w ramach grupowego ubezpieczenia).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • załączony kwestionariusz osobowy (w zakładce Praca),
 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów, potwierdzających wymagany staż pracy i doświadczenie zawodowe,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (w kwestionariuszu),
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w kwestionariuszu),
 • wszystkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone przez kandydata „za zgodność z oryginałem”.
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku, gdy zakres danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest szerszy niż wynika to z art. 221 Kodeksu Pracy i obowiązek podania tych danych nie wynika z przepisów prawa ( kandydat podaje dane szczególnej kategorii o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO).

  W odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie prosimy o przesłanie załączonego kwestionariusza osobowego oraz innych dokumentów potwierdzających spełniania kryteriów.

  Dokumenty można składać osobiście w siedzibie Ośrodka przy ul. J. Bema 91 pok. 13, za pośrednictwem poczty na adres 01-233 Warszawa, ul. Bema 91 lub elektronicznie na adres; rekrutacja@ops-wola.waw.pl z tytułem: „Nr ref. 37/2022 – konsultant psycholog” w terminie do 16 września 2022 r.

  Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zaproszenia na rozmowę wybranych kandydatów.

  Każdy kandydat przystępując do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Ośrodek wymaga podania następujących danych: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe (numer telefonu, adres zamieszkania), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy).

  W przypadku gdy zakres danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest szerszy niż wynika to z art. 221 Kodeksu Pracy i obowiązek podania tych danych nie wynika z przepisów prawa (kandydat podaje informacje o swoich zainteresowaniach, czy dane szczególnej kategorii o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO tj. wizerunek) konieczna jest Państwa zgoda na ich przetwarzanie (treść zgody zawarta jest w pkt 6 Kwestionariusza).

  Treść zgody może być sformułowana w następujący sposób:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych, którym jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach w ramach procesu rekrutacji na stanowisko konsultant psycholog w zakresie wykraczającym poza katalog danych, o którym mowa w art. 221 KP, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019, poz. 1781).”

  Jednocześnie informujemy, że:

  • Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie  ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody  przed jej cofnięciem.
  • Brak zgody nie wpływa na sposób traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie i nie skutkuje odmową zatrudnienia, zgodnie z postanowieniami art. 221a § 2 KP. W przypadku nie otrzymania od kandydata pisemnej zgody Ośrodek dokona anonimizacji nadmiarowych danych lub trwale je usunie.