Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy: 

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie, ul. J. Bema 91, 01-233 Warszawa jest Administratorem Danych w stosunku do osób fizycznych korzystających z oferty Ośrodka.
 2. Na podstawie art. 37 ust. 1 RODO w Ośrodku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:
  • telefonicznie pod numerem 22 571 50 33 (środy 9.00 – 15.00)
  • e-mailowo pod adresem: iod@ops-wola.waw.pl
  • pisemnie na adres Ośrodka: ul. Józefa Bema 91, 01-233 Warszawa
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane głównie w celu udzielenia świadczeń z systemu pomocy społecznej na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach na podstawie pisemnie udzielonej zgody lub w celu wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Ośrodek zleca usługi (przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów zawartych z Ośrodkiem).
 6. Na podstawie przepisów RODO mają Państwo prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych
  • sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Ośrodek (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit e i f RODO)
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.