Przejdź do treści

Poradnictwo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oferuje osobom potrzebującym pomoc w formie wsparcia socjalnego, specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i rodzinnego.

Poradnictwo socjalne

 • obejmuje m.in. informowanie o uprawnieniach do świadczeń systemu zabezpieczenia społecznego, przedstawianie oferty wsparcia realizowanej przez instytucje i organizacje pozarządowe na terenie Dzielnicy Wola i m.st. Warszawy, udzielanie wskazówek, pokazywanie różnych opcji i możliwości działania w celu rozwiązania trudnej sytuacji życiowej,
 • udzielane jest przez pracowników socjalnych, w Punkcie Obsługi Interesanta, codziennie w godzinach pracy Ośrodka.

Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne

 • procesy diagnozowania, profilaktyki i elementy terapii na rzecz osób – dorosłych i dzieci – objętych programami wspierania rodziny, programem przeciwdziałania przemocy, doświadczającym sytuacji problemowych min. kryzysu, konfliktów, trudności opiekuńczo-wychowawczych, poprzez udzielanie wsparcia, indywidualne konsultacje, edukację, skierowanie do uczestnictwa w grupowych formach wsparcia realizowanych w ramach oferty OPS oraz innych ośrodków i poradni – świadczone jest przez psychologów Działu Wsparcia i Pomocy Rodzinie przy al. “Solidarności” 102 w dni powszednie w godzinach 8.00 – 16.00, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym, tel. 22/427-63-80, 
 • wsparcie dla osób doświadczających kryzysu w ramach interwencji kryzysowej (np. strata bliskiej osoby, rozstanie z partnerem, utrata pracy), jak również krótkoterminowe wsparcie psychologiczne. Działania prowadzone są na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola przy ul. Bema 91, w dni powszednie w godzinach 8-16.00, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym tel. 22/571-50-79. Specjaliści zatrudnieni w Zespole Wsparcia Interwencyjno-Diagnostycznego udzielają wsparcia również na miejscu zdarzenia w przypadku zdarzeń nagłych, potencjalnie traumatycznych takich jak np. pożar, napad, wypadek. Do zadań pracowników ZWID należy także wsparcie, diagnoza sytuacji i potrzeb osób chorujących psychicznie i ich rodzin zarówno w postaci konsultacji, skoordynowania planu pomocy jak i udzielenia informacji na temat procedur leczenia.

Specjalistyczne poradnictwo dla rodzin z dziećmi obejmuje m.in.:

 • poradnictwo psychologiczne, obejmujące relacje rodzinne, komunikację wewnątrzrodzinną, role w rodzinie, wartości rodziny i jej poszczególnych członków,
 • poradnictwo pedagogiczne, obejmujące wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, poprawę relacji rodzic–dziecko, wspomaganie rozwoju dziecka,
 • edukacja dot. potrzeb, faz rozwojowych dziecka,
 • informacja o możliwościach, uprawnieniach, formach i miejscach wspierania rodziny,
 • podejmowanie działań, które zmierzają do zażegnania problemów, których źródło tkwi w sposobie funkcjonowania rodziny oraz rodzaju więzi rodzinnych,
 • udzielane jest w siedzibie Działu Wsparcia i Pomocy Rodzinie OPS przy ul. al. “Solidarności” 102, w dni powszednie w godzinach: 8.00–16.00, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym, tel. 22/427-63-80

Porady i konsultacje prawne:

 • zgodnie z uchwaloną 5 sierpnia 2015 r. Ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy uruchomione zostały dla mieszkańców punkty, w których informacji o obowiązujących przepisach w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokalowych udzielają adwokaci i radcy prawni
 • Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na Woli
 • ponadto na terenie Dzielnicy Wola i m.st. Warszawy bezpłatna pomoc prawna udzielana jest przez inne instytucje i organizacje pozarządowe, m.in:

Punkty nieodpłatnych porad prawnych w Dzielnicy Wola
bpo – porady
Przewodnik – porady prawne

Poradnictwo specjalistyczne udzielane jest bezpłatnie, bez względu na posiadany dochód.