Przejdź do treści

Postępowanie Nr SZP-MBS-351-5/21 zamówienie klasyczne, tryb podstawowy

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Dostawa bonów towarowych upoważniających osoby uprawnione przez Zamawiającego do nabywania pełnowartościowych produktów w wyznaczonych placówkach handlowych znajdujących się w Warszawie w granicach administracyjnych Dzielnicy Wola i dzielnicach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie.


Postępowanie zakończone

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji – art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę bonów towarowych, upoważniających osoby uprawnione przez Zamawiającego, do nabywania pełnowartościowych produktów, w wyznaczonych przez Wykonawcę placówkach handlowych znajdujących się w Warszawie w granicach administracyjnych Dzielnicy Wola i dzielnicach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie.

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale IV SWZ oraz Załączniku nr 8 do SWZ – wzorze umowy.

Termin realizacji zamówienia:

12 miesięcy w okresie 01.12.2021 – 30.11.2022

Numer postępowania: SZP-MBS-351-5/21

Adres strony prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/dbea33ad-75d7-4666-a2d7-d71890140efd

Główny przedmiot Kod CPV: 30199750 – 2 Talony

  • termin składania ofert: 13 październik 2021 r. do godz. 12:00
  • termin otwarcia ofert: 13 październik 2021 r. o godz. 12:30
Załączniki do postępowania: