Przejdź do treści

Postępowanie Nr SZP-MBS-351-8/21 zamówienie klasyczne, tryb z wolnej ręki

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Przebudowa lokalu w budynku użyteczności publicznej położonego w Warszawie przy ul. Zawiszy 5.

Część III  – Przebudowa i prace remontowe.

Postępowanie zakończone

I Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 2 ustawy Pzp.

Postępowanie jest udzielane w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania.

Na III część zamówienia przeprowadzono postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji  na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp, które zostało unieważnione zgodnie z dyspozycją art. 255 ust. 2 ustawy Pzp z uwagi na fakt, iż jedyna oferta złożona w postępowaniu podlegała
odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Postępowanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia przeprowadza się w trybie zamówienia z wolnej ręki, o jakim stanowi art. 305 pkt 2 ustawy Pzp.

Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp (roboty budowlane o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równoważności kwoty 5 350 000 euro).

II. Przedmiot zamówienia:

Przebudowa lokalu w budynku użyteczności publicznej położonego w Warszawie przy ul. Zawiszy 5. Część III  – Przebudowa i prace remontowe.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych obejmujących prace remontowe, z podziałem na prace rozbiórkowe, przebudowę wnętrza, konstrukcyjne, zewnętrzne, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne.

Numer postępowania: SZP-MBS-351-8/21

Kody CPV:

1)     45000000-7 Roboty budowlane;

2)     45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne;

3)     45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków;

4)     45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg;

5)     45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;

6)     45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne;

7)     45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;

8)     45410000-4 Tynkowanie;

9)     45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.

10)  45432130-4 Pokrywanie podłóg;

11)  45442100-8 Roboty malarskie;

12)  45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.

Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z Firmą Art Maximo Piotr Sawicki, ul. Szczęśliwa 2, 05-270 Marki.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z dnia 12.11.2021 r. nr 2021/BZP 00267065/01 (pdf. 72 KB)

Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2021/BZP 00278894/01(pdf 88 KB)_