Przejdź do treści

Postępowanie Nr DKiA.26.2.3.2022.MBS zamówienie społeczne, tryb z wolnej ręki

  Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

  Świadczenie usług pocztowych na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola w Warszawie.

  Postępowanie zakończone.

  Tryb udzielenia zamówienia:

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 2 w zw. z art. 359 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm), zwana dalej „ustawą Pzp”.

  Na I i II część przedmiotu zamówienia przeprowadzono postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 ust. 1 w zw. z art. 359 pkt 2 ustawy Pzp, które zostało unieważnione zgodnie z dyspozycją art. 255 ust. 1 ustawy Pzp, z uwagi na fakt, iż w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia przeprowadza się w trybie zamówienia z wolnej ręki, o jakim stanowi art. 305 pkt. 2 w zw. z art. 359 pkt 2 ustawy Pzp

  Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 359 pkt 2 ustawy Pzp (zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równoważności kwoty 750 000 euro) .

  Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia są usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek listowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych, nadawanych przez Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 896) oraz przepisami wykonawczymi do powołanej ustawy.

  Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części postępowania:

  Część I przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usług pocztowych w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy przy ul. J. Bema 91 w Warszawie;

  Część II przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usług pocztowych w Dziale Pomocy Osobom Bezdomnym znajdującym się przy ul. Karolkowej 58 A w Warszawie.

  Termin realizacji zamówienia:

  Termin realizacji zamówienia wynosi 24 miesiące dla każdej z części przedmiotu zamówienia.

  Numer postępowania: DKiA.26.2.3.2022.MBS

  Kody CPV: 64110000-0 Usługi pocztowe; 64112000-4 Usługi pocztowe dotyczące listów.

  • »Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z Pocztą Polską S. A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.

  Ogłoszenie o zamiarze Zawarcia Umowy z dnia 05.07.2022 r. nr 2022/BZP 00240002/01 (pdf. 56KB)

  Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 20.07.2022 r. nr 2022/BZP 00268666/01 (pdf. 72 KB)