Przejdź do treści

Inspektor ds. finansowo – księgowych w Dziale Finansowo-Księgowym 25/2024

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Inspektor ds. finansowo – księgowych
w Dziale Finansowo-Księgowym

w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy ul. J. Bema 91, 01-233 Warszawa

Termin składania dokumentacji do 19 lipca 2024 r. do godz. 16.00

nr ref. 25/2024

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

 • Kontrola dokumentów stanowiących podstawę zapisów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,
 • Sporządzanie przelewów do realizacji z poszczególnych rachunków bankowych z uwzględnieniem oznaczenia przelewów w sposób umożliwiający ich zaksięgowanie na właściwych kontach analitycznych,
 • Potwierdzanie sald rozrachunków z kontrahentami i stanu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy,
 • Sporządzanie zapotrzebowań na środki finansowe do jednostki nadrzędnej,
 • Analiza wydatków budżetowych oraz kosztów ewidencjonowanych w zespole 4 oraz zaangażowania wydatków budżetowych,
 • Weryfikacja prawidłowości zapisów na kontach (z uwzględnieniem zgodności z planem finansowym i klasyfikacja budżetową wydatków).

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul. Bema 91 w Warszawie. Budynek wyposażony jest w podjazd. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy w głównej siedzibie Ośrodka przy ul. Bema 91. Wykonywanie czynności na stanowisku pracy związane jest z obsługą komputera, urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, przemieszczanie się wewnątrz budynku oraz pomiędzy budynkami Ośrodka. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie średnie,
 • minimum 5 letni staż pracy, w tym 2-letnie doświadczenie w pracy w księgowości,
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o egzekucji w administracji, kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera w tym obsługa pakietu biurowego MS Office / Libra Office.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe I i/lub II stopnia na kierunkach: rachunkowość, finanse, ekonomia,
 • roczny staż w księgowości budżetowej (rachunkowość budżetowa lub finanse publiczne)
 • umiejętność pracy na komputerowych systemach finansowo-księgowych (Info-System).

Pożądane kompetencje:

 • szybkość i efektywność działania,
 • zdolności analityczne,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem i różnorodnością zadań,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • rzetelność, sumienność, samodzielność,
 • umiejętność brania odpowiedzialności za zadania,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • pracę w innowacyjnej instytucji,
 • pracę w życzliwym zespole, wsparcie kierownika,
 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i udział w atrakcyjnych szkoleniach,
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • trzynaste wynagrodzenie,
 • atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku tzw. grusza, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
 • dofinansowanie zajęć sportowych (FitProfit) oraz możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego (MyBenefit),
 • dostęp do platformy szkoleniowej i wellbeingowej,
 • możliwość wykupienia polisy na życie w preferencyjnej cenie (w ramach grupowego ubezpieczenia).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, wymagane doświadczenie zawodowe, lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • kopie opinii lub referencji z poprzednich miejsc pracy (będące w posiadaniu kandydata),
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie – podpisane własnoręcznie,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – podpisane własnoręcznie,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – podpisane własnoręcznie,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • wszystkie dokumenty (łącznie z CV) powinny być podpisane odręcznie przez kandydata.

W przypadku gdy zakres danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest szerszy niż wynika to z art. 221 Kodeksu Pracy i obowiązek podania tych danych nie wynika z przepisów prawa (kandydat podaje informacje o swoich zainteresowaniach, czy dane szczególnej kategorii o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO tj. wizerunek) konieczna jest Państwa zgoda na ich przetwarzanie.

Treść zgody może być sformułowana w następujący sposób:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych, którym jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach w ramach procesu rekrutacji na stanowisko inspektora ds. finansowo-księgowych w zakresie wykraczającym poza katalog danych, o którym mowa w art. 221 KP, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019, poz. 1781).”

Jednocześnie informujemy, że:

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Brak zgody nie wpływa na sposób traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie i nie skutkuje odmową zatrudnienia, zgodnie z postanowieniami art. 221a § 2 KP. W przypadku nie otrzymania od kandydata pisemnej zgody Ośrodek dokona anonimizacji nadmiarowych danych lub trwale je usunie.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie wymaganych dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej w terminie do dnia 19.07.2024 r. do godziny 16.00 na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ul. J. Bema 91, 01-233 Warszawa

w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nr ref. 25/2024 – Inspektor DFK”

lub

w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@ops-wola.waw.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: „Nr ref. 25/2024 – Inspektor DFK”

Dokumenty uważa się za złożone w terminie jeżeli wpłyną na ww. adres w terminie do dnia 19.07.2024 r. do godziny 16.00.

Informujemy, że rozmowy kwalifikacyjne mogą być przeprowadzone zdalnie z wykorzystaniem komunikatorów internetowych.

Klauzula informacyjna RODO zamieszczona jest na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy pod adresem internetowym Ośrodka: https://ops-wola.waw.pl/praca/

Informujemy, iż konkurs na stanowisko urzędnicze z przyczyn obiektywnych może być na każdym etapie przerwany.